ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555

สภากทม. เสนอเพิ่มประสิทธิภาพในการดับเพลิง

(11 ก.พ. 55) เวลา 10.00 น. นายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.
โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีการพิจารณาญัตติของนายพิกร วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิงในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึง เนื่องจากปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอาคารอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงจำนวนมาก หากเกิดอัคคีภัยในบริเวณดังกล่าวรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการดับเพลิงได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการดับเพลิง ในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงโดยเร่งสำรวจพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึง จัดหาเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม (เครื่องปั๊มน้ำ)และจัดโครงการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และเป็นการพัฒนากรุงเทพมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ตามยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยนำวิดีทัศน์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานที่ต่างๆ มาฉายประกอบ การอภิปรายให้เห็นถึงปัญหา เช่น ข้อจำกัดในการเข้าถึงที่เกิดเหตุของรถดับเพลิง ปัญหาการจราจร เรื่องกำลังพลที่ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ที่ขาดแคลนโดยระบุว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร(สปภ.)จะต้องสำรวจเส้นทางคูคลองต่างๆ ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เพื่อติดตั้งสถานีดับเพลิงย่อย เพื่อให้เข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะทำให้เข้าถึงที่เกิดเหตุได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังต้องการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ตรวจสอบที่ดินว่างเปล่า รวมถึงฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานดับเพลิง มีระเบียบกฎหมายรองรับ สวัสดิการ การรักษาพยาบาลต่างๆ การใช้กฎหมายเข้มงวดกับการรุกล้ำที่สาธารณะต่างๆ เป็นต้น
ด้านแพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวชี้แจงว่า ขณะนี้สำนักป้องกันภัยกรุงเทพมหานคร ได้สร้างความมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมาตรการป้องกันและอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การซ้อมหนีไฟ การเพิ่มประปาหัวแดง ประสานการไฟฟ้านครหลวงกับสำนักงานเขตในการสำรวจชุมชนต่างๆ ในการเพิ่มเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม และเครื่องฉีดน้ำผสมโฟม การใช้เวลาในการเข้าถึงที่เกิดเหตุให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งอยากให้มีคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เสนอเรื่องความก้าวหน้าในสายวิชาชีพนี้ในอนาคตอีกด้วย เพื่อปรับปรุงองค์กรของ สปภ.ให้สอดคล้องกับเมืองที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบในญัตติฯ ดังกล่าวให้สำนักเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ส่งเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานครดำเนินการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น