ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

สำนักงาน ก.ก. เปิดสายด่วนให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ข้าราชการและลูกจ้าง กทม.

นายสุรศักดิ์ สอนเครือ หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. กทม. แจ้งว่า สำนักงาน ก.ก. จัดทำโครงการบริการเคลื่อนที่ด้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ก.ก. ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ สกก. สัญจร เป็นการจัดทีมงานเดินทางไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามหน่วยงานต่างๆ รวม 9 ครั้ง และจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Call Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางให้คำปรึกษาหรือตอบปัญหาและข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งอยู่ที่กองบริหารทั่วไป สำนักงาน ก.ก. ชั้น 4 ศาลาว่าการกทม. โทร. 0 2224 3020 หรือ 0 2221 2141–69 ต่อ 1144–5 หรือดูรายละเอียดทาง www.bangkok.go.th/csc โดยเปิดในหริการเวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00–16.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น