ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และ รพ.อุบาลรัตน์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรง

นายกฤษฎา กลันทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. แจ้งว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โดยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร และข้าราชการบำนาญ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 55 เป็นต้นไป กรณีผู้ป่วยนอกสามารถใช้บริการได้หลังจากลงทะเบียน 15 วัน สำหรับผู้ป่วยในสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันทีที่สมัครลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2224 0486 หรือเบอร์ภายในโทร. 1187
นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของเอกชนเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนที่ยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรงกับกรุงเทพมหานครให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่ายที่รวมค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามประเภท อัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 2,000 บาทต่อครั้ง โดยแนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมของสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง และหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไตเพื่อประกอบการเบิกจ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กทม. โทร. 0 2224 0486

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น