ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตราชเทวีรับสมัครบุคคลเข้าอบรม อปพร.

นางลักษณา โรจน์ธำรงค์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. เปิดเผยว่า เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเป็นกำลังเสริมของเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้แก่ประชาชน เขตฯ จึงได้กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตราชเทวี (หลักสูตรหลัก) ในระหว่างวันที่ 19-23 มี.ค. 55 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตฯ ชั้น 9 ผู้สนใจติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.พ. 55 ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาหรือประกอบอาชีพอยู่ในพื้นที่เขตราชเทวี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2354 4201 ต่อ 6756-8 ในวัน และเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น