ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตบางขุนเทียนเชิญชวนผู้ประสบภัยน้ำท่วมยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือกรณีซ่อมแซมบ้าน

นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ เปิดให้บริการแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ขอรับความช่วยเหลือกรณีค่าซ่อมแซมบ้านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอรับความช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้ กรณีค่าซ่อมแซมบ้านที่เสียหายบางส่วนและหรือเสียหายทั้งหลัง ผู้มีสิทธิ 1. ต้องเป็นเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยประจำ 2. เฉพาะตัวบ้านที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 1. หนังสือรับรองผู้ประสบสาธารณภัย ในกรณีที่สำนักงานเขตได้ออกหนังสือรับรองไปก่อนแล้ว (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 3. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของอาคารและที่ดิน อาทิ ใบอนุญาต เลขหมายประจำบ้าน หรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร สัญญาซื้อขายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง สัญญามอบให้ โฉนดที่ดิน (ถ้ามี) 4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
กรณีค่าเช่าบ้าน ผู้มีสิทธิ แจ้งเป็นผู้เช่าบ้านของผู้อื่นและบ้านเช่าได้รับความเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ เอกสารประกอบ ดังนี้ 1. หนังสือรับรองผู้ประสบสาธารณภัย ในกรณีที่สำนักงานเขตได้ออกหนังสือรับรองให้ไปก่อนแล้ว (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด) 2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาเนาทะเบียนบ้าน 3. หนังสือสัญญาเช่า พร้อมหนังสือรับรองของผู้ให้เช่า 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักเดิมและใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักใหม่ในช่วยประสบภัย กรณีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ หรือเงินทุนประกอบอาชีพ ผู้มีสิทธิ ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้รับความเสียหายโดยจะช่วยเหลือเป็นรายครอบครัว มีเอกสารประกอบ ดังนี้ 1. ให้สำนักงานเขตออกหนังสือรับรองโดยระบุความเสียหายของเครื่องมือตามแบบที่กำหนด 2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 4. มีสำเนาใบแจ้งความ (ระบุความเสียหายของเครื่องมือประกอบอาชีพโดยละเอียด ใส่จำนวนเครื่องมือที่ได้รับความเสียหาย พร้อมระบุราคาของจำนวนสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย)
จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียนที่ประสบภัย ยื่นเอกสารแจ้งขอรับความช่วยเหลือกรณีค่าซ่อมแซมบ้านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ในวันเวลาราชการ สอบถามโทร. 0 2 416 0072

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น