ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

คลองเตยและพญาไทคุมเข้มสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีกเตือนระวังเชื้อไข้หวัดนกในช่วงเทศกาลตรุษจีน

เขตคลองเตย นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิตในสถานประกอบการฆ่าสัตว์ปีก เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมีการนำสัตว์ปีกไปประกอบพิธีตามธรรมเนียมจีนกำชับให้กระทำการอย่างสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค ลดภาวะความเสี่ยงการเกิดโรคระบาดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิต เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นการฆ่าหรือชำแหละสัตว์ทุกประเภทในบริเวณที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ให้แจ้งไปที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองเตย โทร. 0 2249 4275
เขตพญาไท นายวรเศรษฐ์ ปภัสร์สุตานนท์ ผู้อำนวยการเขตพญาไท กทม. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการบริโภคสัตว์ปีกรวมทั้งสัตว์ประเภทอื่นๆ ที่สะอาดและปลอดภัย โดยเฉพาะในช่วงเทศการตรุษจีน เขตฯ ได้ดำเนินมาตรการ ดังนี้ 1. ควบคุมและกวดขันให้สถานประกอบการฆ่าสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบโดยเฉพาะสัตว์ปีกดำเนินการตามคำแนะนำด้านสุขลักษณะ 2. ห้ามไม่ให้มีการฆ่าหรือชำแหละสัตว์ทุกประเภทในบริเวณที่หรือทางสาธารณะหากมีผู้ฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด 3. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อ การบริโภคเนื้อสัตว์ปีกและไข่ เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ปีกโดยเฉพาะไข้หวัดนก ทั้งนี้หากประชาชนพบว่ามีการชำแหละและจำหน่ายสัตว์ปีกที่ไม่ถูกสุขลักษณะในสถานประกอบการ ร้านค้า และตลาดสด ในพื้นที่เขตพญาไทสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล โทร. 0 2279 4140-3 ต่อ 6470

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น