ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

จัดอบรมภาษาอังกฤษสายอาชีพเพื่อข้าราชการกทม.

นายหรรษารมย์ โกมุทผล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. เปิดเผยว่า สถาบันฯ จะดำเนินโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษตามสายอาชีพ English for career development หลักสูตร Business Communication ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนัก สำนักงาน หน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต จำนวน 67 คน แบ่งออกเป็น 6 รุ่น ฝึกอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน รวม 45 ชั่วโมง กำหนดการฝึกอบรมเป็นแบบไป–กลับ ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. – 27 ก.พ. 55 ณ โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และศูนย์รวมนักศึกษาแบ๊บติสต์ เขตราชเทวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทักษะการอ่าน การพูด การฟัง การเขียน มุ่งเน้นการสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรไปศึกษาเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กร และกรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น