ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม.ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีจัดทำแผนช่วยเหลือน้ำท่วม

(25 ม.ค.55) ที่ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เวลา 14.00 น. : ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีมีการให้ข่าวว่ากทม. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยล่าช้า ทั้งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากงบกลาง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายการในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า กทม. ได้รับหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0717/ว.11 ลงวันที่ 12 ม.ค. 55 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จากสำนักงบประมาณ ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 55 ตามเลขที่รับหนังสือของงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 991 และกทม. ได้เร่งรัดบันทึกข้อมูลพร้อมส่งเอกสารแจ้งข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยทราบ พร้อมขอขยายเวลาในการจัดทำแผนฯ แล้ว ทั้งนี้ ได้มีการตั้งข้อสงสัยว่า หนังสือดังกล่าวหลงทางในระบบสารบรรณ ถึง 8 วันได้อย่างไรทั้งที่เป็นเรื่องด่วนที่สุด มีเลขออกจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0717/ว.11 ซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรีเข้าใจผิดว่า กทม. ล่าช้า จนเป็นข่าวให้ประชาชนเข้าใจกทม. ผิดด้วย
พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้เปิดเผยว่า กทม. ได้ของบประมาณ 2 ยอดจากรัฐบาล ได้แก่ ยอดเงิน 1,900 ล้านบาทเศษ เพื่อใช้ในการดำเนินงานขุดลอก คูคลอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และยอดเงิน จำนวน 5,400 ล้านบาทเศษ เพื่อฟื้นฟูด้านกายภาพของกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบกลางแม้แต่รายการเดียว มีเพียงเงินทดรองราชการจากรัฐบาล จำนวน 50 ล้านบาทเท่านั้น ขณะที่กทม.ได้ใช้งบประมาณของตนเองเพื่อดำเนินการขุดลอก คูคลอง และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปแล้วกว่า 200 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น