ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

ระดมข้าราชการร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกทม.

(26 ม.ค. 55) เวลา 08.30 น. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2559) ซึ่งกำหนดจัดจำนวน 6 รุ่นๆ ละ 2 วัน ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 55 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. และข้าราชการ เข้าอบรมจำนวน 114 คน ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม โรงแรมตะวันนา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานครจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2559) เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ โดยมีลักษณะเป็นการรับฟังการบรรยาย และร่วมอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ช่องว่าง ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงาน การวางทิศทางและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทำระบบการประเมินผลแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และเมื่อได้ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครแล้ว จะนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2559) ฉบับสมบูรณ์ที่สอดคล้องกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในอนาคต
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้มีส่วนร่วม ทั้งในการระดมความคิดเห็น และร่วมจัดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2559) ซึ่งตนเองหวังว่าทุกคนที่ร่วมสัมมนาครั้งนี้จะช่วยกันผลักดันให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว บรรลุผลสำเร็จเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครในอนาคตเดินสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 1. การบริหารบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม 2. ข้าราชการมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจิตสาธารณะ และเชื่อมั่นศรัทธาในการรับราชการ 3. ข้าราชการมีความสุข มีขวัญกำลังใจในการทำงาน 4. การบริหารบุคคลเป็นไปเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น