ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

สภากทม. ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯปี 55

คกก.วิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เสนอผู้บริหารกทม. เตรียมแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม ย้ำ 50 เขต เร่งสำรวจ คู คลองย่อยต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอให้กับหน่วยงานภายนอกแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งจัดซื้อเรือดูดเลน ขุดลอกคูคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
(30 ม.ค. 55) นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน และคณะฯ ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วม โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุม 6 สภากทม. ศาลาว่าการกทม.
นายวิสูตรฯ กล่าวว่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งต้องมีแผนแม่บทระยะยาวเพื่อการป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นอกจากนี้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรมอบหมายให้สำนักงานเขต 50 เขต เร่งสำรวจ คู คลองย่อยต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอให้กับหน่วยงานภายนอก อาทิ กองทัพบก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยดำเนินการขุดลอก คู คลอง อีกทั้งสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ประสานข้อมูลร่วมกับกรมชลประทานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งการปรับปรุงประตูระบายน้ำให้มีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพิ่มงบประมาณให้สำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอก คู คลองสายย่อยที่รับผิดชอบ ซึ่งยังคงมีปัญหาสภาพคลองตื้นเขิน ปกคลุมด้วยวัชพืช บางแห่งสภาพคลองแคบมีขยะทับถม ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครควรดำเนินการจริงจังในการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยที่รุกล้ำคูคลอง และเสนอให้รัฐบาลดำเนินการยกระดับพื้นถนนสายหลักให้สูงขึ้นเพื่อเป็นคันดินชะลอน้ำ รวมทั้งกรุงเทพมหานครควรจัดซื้อรถเรือเพื่อใช้ดูดเลนและขุดลอกคูคลอง โดยเสนอของบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ตลอดจนประชุมกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อวางแผนแม่บทในการขุดแม่น้ำหรือสร้างแก้มลิงในการป้องกันระยะยาวอีกด้วย
ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันชี้แจงว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมในปี 55 โดยจะขุดลอก คู คลองและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 69 คลอง รวมความยาว 342,150 เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 178,003,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 110,183,000 ล้านบาท ดำเนินการ 40 คลอง และอีก 29 คลอง ใช้งบประมาณ 67,820,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างรองบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ คู คลองย่อยต่างๆ จะสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้จะเร่งพิจารณาจัดซื้อเรือ ดูดเลน และขุดลอก คู คลอง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ อีกทั้งจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมพร้อมให้หน่วยงานไว้ใช้ในการนำรถยนต์หรือเรือที่กทม.มีอยู่และได้รับบริจาคเพื่อไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้จะเร่งประสานไปยังสำนักงานเขตเพื่อเร่งสำรวจคลองย่อยต่างๆ ใน 50 เขตเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น