ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. สรรหาเยาวชนประกายเพชร ปี 55 เป็นตัวอย่างเยาวชน

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และได้แสดงบทบาทที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2555 จำนวน 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เยาวชนที่สนใจส่งเอกสารหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2555 และแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ได้ที่กลุ่มงานวิชาการแผนงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/thai-japan จะปิดรับผลงานในวันที่ 4 มิ.ย. 55 สอบถามโทร. 0 2245 4743 ต่อ 22

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น