ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

สภากทม. เห็นชอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ… ในวาระสองและสาม

(18 ม.ค. 55) นายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.
ในที่ประชุมมีการเสนอรายงานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ… ตามที่สภากรุงเทพมหานครได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่...) พ.ศ. ในคราวประชุมสภากทม. เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 54 และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯเพื่อพิจารณา โดยมีนายวันชัย เปี่ยมสวัสดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร นายประพนธ์ เนตรรังษี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว เป็นรองประธานคนที่สอง ซึ่งได้มีการประชุมพิจารณาในหลักการและเหตุผล คือ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการให้สามารถจัดเก็บค่าบริการทดสอบตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยปัจจุบันงานก่อสร้างผิวทางคอนกรีตหรือพื้นคอนกรีตอาคารต่างๆ ของกรุงเทพมหานครมักจะใช้ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตแทนการผูกเหล็กเสริมคอนกรีตแบบเดิม ซึ่งตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตนี้ก่อนนำไปใช้งานต้องมีการซักตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพวัสดุตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานงานทางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542 แต่เนื่องจากบัญชีอัตราค่าบริการท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยังไม่ได้กำหนดอัตราค่าบริการการทดสอบคุณภาพตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตนี้ไว้ ทำให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าบริการการทดสอบตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ให้เป็นรายได้ของกรุงเทพมหานครได้ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในวาระที่สองและวาระที่สาม โดยจะส่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ตั้งคกก.วิสามัญฯเร่งออกระเบียบกทม.การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน พ.ศ. ….
นอกจากนี้ในที่ประชุมนายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ได้เสนอญัตติขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดติดตามเร่งรัดการออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน พ.ศ... เนื่องจากสภากรุงเทพมหานครได้เห็นชอบข้อบัญญัติกทม. เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 โดยผู้ว่าราชการกทม. ได้ลงนามในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว และอยู่ในระหว่างดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการออกระเบียบกรุงเทพมหานครดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯดังกล่าว ตามข้อ 86 แห่งข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2541 พร้อมกันนี้ทางสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงการเร่งรัดและการแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญติดตามเร่งรัดการออกระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน พ.ศ... จำนวน 13 ท่าน แบ่งเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 4 ท่าน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 9 ท่าน ทั้งนี้กำหนดระยะเวลาการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น