ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตประเวศเตือนประชาชนยื่นแบบและชำระค่าภาษีภายในกำหนด

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ตามที่กทม. ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียภาษีที่ประสบอุทกภัย โดยขยายกำหนดเวลาชำระภาษี ประจำปี 2555 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแจ้งรายการ (ภ.ร.ด.2) จากเดิมภายใน ก.พ. 55 เป็นภายใน เม.ย. 55 ภาษีบำรุงท้องที่ให้ชำระค่าภาษี จากเดิมภายใน เม.ย. 55 เป็นภายใน ก.ค. 55 ส่วนภาษีป้ายให้ยื่นแบบและแสดงรายการ (ภป.1) ภายในวันที่ 31 มี.ค. 55 โดยติดต่อได้ที่ฝ่ายรายได้ ชั้น 2 สำนักงานเขตประเวศ ส่วนการชำระเงินค่าภาษีสามารถชำระได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตหรือที่กองการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่าการกทม. หรือชำระทางธนาณัติ ตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายในนามกรุงเทพมหานครส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรายได้ โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6370, 6371 ในวันและเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น