ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

ปทุมวันอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรคฯ

นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดอบรมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและภัยจากสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคสู่คน ตลอดจนไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 55 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตปทุมวัน โดยรุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ประกอบการสถานประกอบการผลิตอาหาร จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ผู้ค้าในตลาดผู้ค้าอาหารในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 200 คน รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ กรรมการชุมชน และอาสมัครสาธารณสุข จำนวน 200 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขใจและมีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น