ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตบางกอกน้อยเตือนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

นายอภิรัฐ ตราดุษฎี ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า พื้นที่เขตบางกอกน้อยเป็นศูนย์รวมการค้าขาย มีร้านค้าและผู้ประกอบกิจการจำนวนมาก ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ดังนั้นเพื่อให้การประกอบกิจการในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย จึงแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ กรณีที่เจ้าของกิจการไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน พร้อมสัญญาการเช่าไปยื่นประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกน้อย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657-9 ในวัน และเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น