ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

สภาฯกระตุ้นกทม. เร่งจัดซื้อเรือดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือชุมชนริมคลอง

(25 ม.ค. 55) เวลา 10.00 น. นายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ในวันนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีการพิจารณาญัตติของนางผุสดี วงศ์กำแหง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีหน่วยงานทางน้ำปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอุบัติภัย เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีคลองจำนวนมากถึง 1,161 คลอง รวมความยาว 2,272,310 เมตร โดยแต่ละคลองเชื่อมโยงถึงกัน และปัจจุบันมีชุมชนริมคลอง บ้านเรือน และประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองอย่างหนาแน่น ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาและการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติภัยทำได้ยาก ดังนั้นเพื่อให้การจัดบริการสาธารณะในด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ และเป็นการสร้างโครงข่ายการปฏิบัติงานในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือชุมชนริมคลองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้คลองซึ่งมีจำนวนมากให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ จึงขอให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีหน่วยงานทางน้ำปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอุบัติภัยให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลอง
นอกจากนี้ยังได้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมกันอภิปรายถึงเหตุผลความจำเป็นสนับสนุนในญัตติดังกล่าว อาทิ หากมีเรือดับเพลิงจะสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเกิดสูญเสียน้อย กทม. ควรเร่งพิจารณาจัดหาเรือดับเพลิงให้มากขึ้น อีกทั้งสำรวจจำนวนชุมชนริมคลอง เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ลงไปประจำในชุมชนนั้นๆ และยังเป็นการลดปัญหาการจราจรทางบก หากกทม. พิจารณาขยายคลองได้จะยิ่งมีประโยชน์หลายด้าน เช่น บรรเทาปัญหาอุทกภัยและรองรับปริมาณน้ำฝนอีกด้วย
ด้านแพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวแสดงความขอบคุณสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่มีความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลความปลอดภัยของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามขณะนี้กทม.กำลังเร่งสำรวจเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัย พร้อมทั้งซักซ้อมแผนหนีไฟรองรับไว้แล้ว ส่วนการพิจารณาจัดหาเรือดับเพลิงนั้นเนื่องจากโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงยังอยู่ระหว่างคดีความ หากทุกอย่างลงตัวแล้วกทม.จะได้กลับมาพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
ทั้งนี้ที่ประชุมสภากทม. เห็นชอบในญัตติดังกล่าวโดยให้สำนักงานเลขานุการสภากทม.เสนอเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น