ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

บางพลัดและประเวศแจ้งผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

เขตบางพลัด น.ส.สุรีย์ วัชนะประพันธ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้เปิดรับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 54 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้มายื่นคำร้อง จำนวน 29,338 ราย จึงขอแจ้งให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องฯ มายื่นภายในวันที่ 31 ม.ค. 55 ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตบางพลัด ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2424 3777 ต่อ 6165-6166
ในส่วนของคำร้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5 กรณีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. กรณีค่าซ่อมแซมบ้าน ที่เสียหายบางส่วนและหรือเสียหายทั้งหลัง (เฉพาะตัวบ้านที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น) จะได้รับความช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งผู้ยื่นต้องเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ประจำ 2. กรณีค่าเช่าบ้าน ผู้ยื่นต้องเป็นผู้เช่าบ้านของผู้อื่นและบ้านเช่าได้รับความเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ จะได้รับความช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้าน ครอบครัวละไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน ไม่เกิน 2 เดือน 3. กรณีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหรือเงินทุนประกอบอาชีพ ผู้ยื่นต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้รับความเสียหายซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือเป็นรายครอบครัวช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท 4. กรณีค่าจัดการศพ ผู้มีสิทธิยื่นต้องเป็นทายาทตามกฎหมายของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ ได้แก่ สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา และพี่น้องสืบสายโลหิต จะได้รับความช่วยเหลือ กรณีบุคคลทั่วไปช่วยเหลือ 25,000 บาทต่อราย กรณีหัวหน้าครอบครัว/ผู้หาเลี้ยงครอบครัว ช่วยเหลือรวม 50,000 บาทต่อราย ให้ยื่นคำร้องฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือน ก.พ. 55 โดยสามารถขอรับคำร้องฯได้ที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตบางพลัด หรือดาวน์โหลดที่ www.bangkok.go.th/bangphlat
เขตประเวศ นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตยื่นเอกสารประกอบการขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงการคลัง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท กรณีบ้านเสียหายบางส่วน จ่ายจริง ไม่เกิน 20,000 บาท กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วน จนอยู่อาศัยไม่ได้ ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกิน 1,500 บาท ไม่เกิน 2 เดือน กรณีทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย และหรือเงินทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท และช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ 25,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัวให้จ่ายอีก 25,000 บาท ซึ่งจะต้องนำเอกสารหลักฐานความเสียหาย หลักฐานการเป็นเจ้าของ หนังสือรับรองที่เขตฯ ออกให้ ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการช่วยเหลือ กรณีเงินช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้าน 1,500 บาท จะต้องมีเอกสารการเช่าบ้านหรือใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีเงินช่วยเหลือด้านเครื่องมือประกอบอาชีพสูญหาย ผู้ประสบภัยจะต้องไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจท้องที่ และให้นำใบแจ้งความมายื่นเป็นหลักฐานด้วย โดยผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตสามารถยื่นเอกสารขอรับการช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2328 7151

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น