ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. ปฐมนิเทศนักทรัพยากรบุคคล

(18 ม.ค. 55) เวลา 09.00 น. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และบรรยายพิเศษหัวข้อนโยบายการบริหารราชการกรุงเทพมหานครและศักดิ์ศรีการเป็นข้าราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ รวมถึงบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของข้าราชการ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-20 ม.ค. 55 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการ และข้าราชการผู้เข้ารับการอบรม รวม 60 คน ร่วมงาน ณ ห้องพัชราภา ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ตลอดจนเสริมสร้างความคุ้นเคยอันจะก่อให้เกิดทัศนคติ รวมถึงค่านิยมที่ดีต่อการทำงานเพื่อส่วนรวม และบทบาทหน้าที่ของ นักทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 ซึ่งรวมภารกิจของนักทรัพยากรบุคคลจากหลายตำแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล นักวิชาการสอบ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เป็นต้น เข้าเป็นตำแหน่งเดียว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ครอบคลุมงานมากขึ้น
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกอบรมปฐมนิเทศครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และจิตวิญญาณของการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากการรู้จักองค์กรให้ถ่องแท้ ทั้งด้านประวัติความเป็นมา ระเบียบบริหารราชการ ระเบียบปฏิบัติราชการ วินัยของข้าราชการ สิทธิประโยชน์และความรู้ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ซึ่งนับเป็นการยกระดับให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น