ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

ตั้ง คกก.วิสามัญปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์ฯพระเจ้าตากสิน

สภากทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน 14 คน เพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
(25 ม.ค. 55) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2555 นายสุธา นิติภานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
นายสุธา นิติภานนท์ กล่าวว่า จากการที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบริเวณใกล้เคียงไปแล้วบางส่วน เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงามและสมพระเกียรติเหมาะสมกับการเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้มีโอกาสเทิดพระเกียรติและชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระองค์ ซึ่งปัจจุบันระยะเวลาได้ผ่านมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วแต่ยังมีงานที่ไม่มีความคืบหน้า เช่น การนำสายสาธารณูปโภคลงดิน งานอุโมงค์ทางคนเดินและทางคนเดินลอด ดังนั้นเห็นสมควรว่า สภากรุงเทพมหานครควรตั้งคณะกรรมการ เพื่อจะได้เข้าไปช่วยพิจารณาให้ความคิดเห็นในการติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
ในที่ประชุมมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ตั้งข้อสังเกตอย่างกว้างขวาง อาทิ นายวิชัย หุตังคบดี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี เห็นสมควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อเร่งให้กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เนื่องจากภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของฝั่งธนบุรี อีกทั้งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นหน้าตาของชาวฝั่งธนบุรี และเมื่อปรับปรุงเสร็จจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมากอีก ขณะที่นายธวัชชัย ปิยนนทยา สมาชิสภากรุงเทพมหานคร เขตสาทร ขอให้กรุงเทพมหานคร ทำการสำรวจและปรับปรุงบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้พระบรมราชานุสาวรีย์กลับมามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วย
ทั้งนี้ในที่ประชุมเห็นมีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม จำนวน 14 คน โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น