ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

จอมทองแจ้งผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพเดือน ก.พ. 55

นายนิวัฒน์ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน ก.พ. 55 ในวันที่ 9–10 ก.พ. 55 บริเวณสำนักงานเขตจอมทอง โดยให้ผู้สูงอายุนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงด้วย สำหรับผู้สูงอายุที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินประมาณวันที่ 13 ก.พ. 55 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม โทร. 0 2427 6672 ในวันเวลาราชการ

สภากทม. ติดตามการแก้ปัญหาและป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯปี 55

คกก.วิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เสนอผู้บริหารกทม. เตรียมแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม ย้ำ 50 เขต เร่งสำรวจ คู คลองย่อยต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอให้กับหน่วยงานภายนอกแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งจัดซื้อเรือดูดเลน ขุดลอกคูคลองเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
(30 ม.ค. 55) นายวิสูตร สำเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน และคณะฯ ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วม โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุม 6 สภากทม. ศาลาว่าการกทม.
นายวิสูตรฯ กล่าวว่า ผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งต้องมีแผนแม่บทระยะยาวเพื่อการป้องกันน้ำท่วม ตลอดจนด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม นอกจากนี้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครควรมอบหมายให้สำนักงานเขต 50 เขต เร่งสำรวจ คู คลองย่อยต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอให้กับหน่วยงานภายนอก อาทิ กองทัพบก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยดำเนินการขุดลอก คู คลอง อีกทั้งสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ประสานข้อมูลร่วมกับกรมชลประทานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งการปรับปรุงประตูระบายน้ำให้มีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพิ่มงบประมาณให้สำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดลอก คู คลองสายย่อยที่รับผิดชอบ ซึ่งยังคงมีปัญหาสภาพคลองตื้นเขิน ปกคลุมด้วยวัชพืช บางแห่งสภาพคลองแคบมีขยะทับถม ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้กรุงเทพมหานครควรดำเนินการจริงจังในการจัดระเบียบบ้านพักอาศัยที่รุกล้ำคูคลอง และเสนอให้รัฐบาลดำเนินการยกระดับพื้นถนนสายหลักให้สูงขึ้นเพื่อเป็นคันดินชะลอน้ำ รวมทั้งกรุงเทพมหานครควรจัดซื้อรถเรือเพื่อใช้ดูดเลนและขุดลอกคูคลอง โดยเสนอของบประมาณอุดหนุนเพิ่มเติมจากรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ตลอดจนประชุมกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อวางแผนแม่บทในการขุดแม่น้ำหรือสร้างแก้มลิงในการป้องกันระยะยาวอีกด้วย
ทั้งนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันชี้แจงว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ำท่วมในปี 55 โดยจะขุดลอก คู คลองและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วม จำนวน 69 คลอง รวมความยาว 342,150 เมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 178,003,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่ งบประมาณของกรุงเทพมหานคร จำนวน 110,183,000 ล้านบาท ดำเนินการ 40 คลอง และอีก 29 คลอง ใช้งบประมาณ 67,820,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างรองบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ คู คลองย่อยต่างๆ จะสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้จะเร่งพิจารณาจัดซื้อเรือ ดูดเลน และขุดลอก คู คลอง เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ อีกทั้งจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเตรียมพร้อมให้หน่วยงานไว้ใช้ในการนำรถยนต์หรือเรือที่กทม.มีอยู่และได้รับบริจาคเพื่อไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ต่างๆ นอกจากนี้จะเร่งประสานไปยังสำนักงานเขตเพื่อเร่งสำรวจคลองย่อยต่างๆ ใน 50 เขตเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภายนอกต่อไป

เชิญเยาวชนกรุงเทพฯ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 23-28 เม.ย. 55 ตามโครงการความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล เพื่อให้เยาวชนของทั้งสองเมืองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและวัฒนธรรม โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร นำความรู้ความสามารถ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่ให้ชาวกรุงโซลได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง
กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนเยาวชนกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี หรือผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2536-2540 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี และสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมตลอดทั้งโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 55 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโหลดใบสมัครและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครค ที่ http://www.bangkok.go.th/iad ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นและประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. ส่งทีมแพทย์ตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้สูงอายุบ้านบางแค 1

กทม. ห่วงใยผู้สูงวัยจัดหน่วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพฟรี เดินหน้าคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรคในผู้สูงอายุ
(31 ม.ค. 55) เวลา 10.45 น. : พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้บริการเอกซเรย์ปอดป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรค และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นผู้แก่สูงอายุและเจ้าหน้าที่ รวม 340 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค 1 เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนาวิน ฐานปัญญา ให้บริการเอกซเรย์ปอดตรวจคัดกรองโรควัณโรค และตรวจสุขภาพฟรี โดยมีผู้สูงอายุ 260 คน และเจ้าหน้าที่ 80 คน เข้ารับบริการ ซึ่งจากการตรวจสุขภาพเบื้องต้นพบว่า ผู้สูงอายุบางรายมีอาการต้องสงสัยเป็นวัณโรค แต่จะต้องมีการตรวจเสมหะเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนของโรค นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ตรวจพบโรคที่มาพร้อมกับวัยสูงอายุ อาทิ หลังคด กระดูกเสื่อม หัวใจโต ไส้เลื่อนของกระบังลม
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปกติผู้สูงอายุจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ หรือเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย เนื่องจากอวัยวะในร่างกายจะเสื่อมสภาพตามวัยที่เพิ่มขึ้น และที่ผ่านมาพบผู้สูงอายุป่วยเป็นวัณโรคจำนวนมาก จึงต้องเร่งตรวจคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรควัณโรคโดยเร็ว ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ส่งรถเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นวัด โรงเรียน และตามชุมชนต่างๆ เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของวัณโรคได้ผลอย่างจริงจัง ซึ่งหากผู้ป่วยวัณโรคได้รับการรักษาและกินยาอย่างต่อเนื่องก็สามารถรักษาให้หายขาดได้

สภาจังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นเยือนสภากทม. กระชับความสัมพันธ์ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. นี้

(30 ม.ค . 55) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เตรียมการต้อนรับ Mr.Haraguchi Kensai ประธานสภาจังหวัดฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นและคณะผู้แทนจังหวัดฟูกุโอกะ จำนวน 13 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานคร ตามคำเชิญของสภากรุงเทพมหานคร ในโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 55 โดยสภาจังหวัดฟูกุโอกะมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร เวลา 09.30 น. ในวันที่ 31 ม.ค. 55 และวันเดียวกันนี้เวลา 18.00 น. สภากรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพในเลี้ยงต้อนรับคณะสภาจังหวัดฟูกุโอกะ ณ ห้อง Nippontei โรงแรม Inter Continental Bangkok โดยระหว่างพำนักอยู่ในประเทศไทย สภากรุงเทพมหานครจะนำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อศึกษาและเรียนรู้ วัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยอีกด้วย
สำหรับในการเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครของสภาจังหวัดฟูกุโอกะในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ระหว่างสภากรุงเทพมหานครกับสภาจังหวัดฟูกุโอกะตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเพิ่มความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และเทคโนโลยี เพื่อนำเอาไปปรับใช้ในการบริหารเมืองทั้งสองในอนาคตต่อไป

กทม. เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 10

(30 ม.ค. 55) เวลา 08.45 น. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 10 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 11 พ.ค. 55 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก จากการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 9 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน 38 คน ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 10 เพื่อพัฒนานักบริหารให้เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง มีภาวะผู้นำที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน รวมทั้งดำรงตนเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จำนวน 30 คน และข้าราชการ พนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด จำนวน 8 คน รวมจำนวน 38 คน การฝึกอบรมเป็นแบบไป-กลับ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการฝึกอบรมแบบพักค้าง ลักษณะของการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ และการดูงานในต่างจังหวัดและต่างประเทศ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรและมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายชิดชูเกียรติ “นคราภิบาล”
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 10 ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณของนักบริหาร เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารภายใต้สภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รอบด้าน และเชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานต่างสังกัดที่ร่วมการฝึกอบรม นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นำประโยชน์และสัมพันธภาพมาสู่บุคลากรและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครต่อไป

คาด ม.ค. – มี.ค. ฝนชุก เร่งเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ

(30 ม.ค. 55) ณ ศาลาว่าการกทม. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยผลการประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2555 เกี่ยวกับแผนขุด ลอก คูคลอง เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วมในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักการระบายน้ำ กทม. ได้นำเสนอในที่ประชุมคณะผู้บริหาร โดยคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนม.ค. – มี.ค. 55 จะมีฝนตกชุกมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศกาศที่เปลี่ยนแปลง สำหรับปริมาณน้ำฝนในเดือน ม.ค. 55 วัดได้ถึง 90 มม. สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 54 ที่วัดได้เพียง 20.6 มม.
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักการระบายน้ำ กทม. ได้ดำเนินการขุดลอกคลอง ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เตรียมเครื่องสูบน้ำ และการซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำที่ชำรุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 54 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้เสนอให้เร่งดำเนินการอย่างรวดเร็ว สำหรับคลองสายหลักให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 55 นอกจากนี้ยังให้ทบทวนแผนการดำเนินงานฯ มิให้ซ้ำซ้อนกับในส่วนของรัฐบาลที่ได้เสนอให้หลายหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของกทม. ด้วย
ในส่วนของการปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝน สำนักการระบายน้ำจะทำการเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำ และลดระดับน้ำในคลอง โดยรักษาระดับน้ำประมาณ -1.00 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับรองรับน้ำฝน รวมถึงเตรียมความพร้อมของอุโมงค์ยักษ์และแก้มลิง อีกทั้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่รายงานสภาพฝนจากเรดาร์ ทุกต้นชั่วโมงผ่านทางวิทยุ Trunked, เว็บไซต์ของกรุงเทพมหานคร, เว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ, Twitter, Facebook พร้อมทั้งประสานงานและประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อาทิ สวพ.91, จส.100 รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน โทร. 0 2248 5115 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ทั้งนี้กทม. ยังได้จัดโครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและเปิดทางน้ำไหลของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3 ก.พ. 55 ณ บริเวณหมู่บ้านณัฐกานต์ ซ.เพชรเกษม 112 เขตหนองแขม เพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหลคลองแสนศิริ โดยสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตหนองแขม กรมราชทัณฑ์ และหมู่บ้านณัฐกานต์ จะร่วมกันดำเนินการให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนในปีนี้

กทม.มั่นใจสร้างสนามฟุตซอลทันตามกำหนดแข่งเดือน พ.ย.นี้

(30 ม.ค.55) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/55 ถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตซอลโลก ปี 2555 ระหว่างวันที่ 2 - 18 พ.ย.55 ซึ่งขณะนี้ผู้รับเหมาได้ดำเนินการล้อมรั้วชั่วคราวด้านหน้าโครงการแล้ว 200 เมตร จาก 300 เมตร โดยมีการปรับพื้นที่การก่อสร้างเพื่อตอกเสาเข็มแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ และได้ตอกเสาเข็มไปแล้ว จำนวน 24 ต้น จากจำนวนทั้งหมด 1,726 ต้น คาดว่าจะดำเนินการตอกเสาเข็มทั้งหมดภายในวันที่ 12 มี.ค.55 โดยกรุงเทพมหานครได้ยืนยันกับฟีฟ่าแล้วว่าจะสามารถดำเนินการสร้างสนามฟุตซอลได้ทันตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตามเพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างเป็นไปตามที่กำหนด คณะทำงานจะมีการประชุมติดตามงานในระดับนโยบายทุกเดือน รวมถึงหน้างานจะมีการติดตามทุกๆ สัปดาห์ด้วย

กทม.เชิญ 18 เมืองพี่เมืองน้องร่วมคิดเห็นฟื้นฟูเมืองกลับสู่สีเขียวหลังวิกฤตอุทกภัย 9-12 ก.พ.นี้

(30 ม.ค.55) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 13.30 น. : ดร.วัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง Bangkok Sister Cities Week 2012 ภายใต้แนวคิด “Urban Rehabilitation & Renewal” ซึ่งกทม.กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ก.พ.55 ณ สวนอุทยานเบญจสิริ ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย เวลา 10.00-21.00 น. เพื่อระดมความคิดจากผู้เกี่ยวข้องและผู้นำเมืองในการร่วมกันฟื้นฟูเมืองกลับคืนสู่เมืองสีเขียว อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และการบริหารจัดการเมืองก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในอนาคต ทั้งนี้ภายในงานยังได้จัดนิทรรศการความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับเมืองพี่เมืองน้อง การประชาสัมพันธ์จุดเด่นของเมืองพี่เมืองน้อง การออกร้านแสดงและจำหน่ายของสินค้าและที่ระลึกจากสถานทูตต่างๆ อีกทั้งการจัดสวนอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจากวงดุริยางค์สยามฟิลฮาโมนิคออเครสต้า โดยอาจารย์สมเถา สุจริตกุล เป็นต้น
ปัจจุบัน กทม.ได้สร้างความสัมพันธ์กับเมืองต่างๆ ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง รวม 18 เมืองจาก 13 ประเทศ ได้แก่ วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, ปูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี, บริสเบน เครือรัฐออสเตรเลีย, มอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย, มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, จาการ์ตา สาธารณัฐอินโดนีเซีย, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, อัสตานา สาธารณรัฐคาซักสถาน, จังหวัดฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น, กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี, นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน, ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี, นคงฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน, เมืองแต้จิ๋ว สาธารณรัฐประชาชนจีน และเมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส
รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องจากพันธสัญญาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีปฏิบัติของเมืองต่างๆ สู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น การวางผังเมือง การปกครอง การจราจร สิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การพัฒนาเยาวชน กีฬา สุขภาพ การลงทุน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา และการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อผลักดันให้เกิดข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติที่เป็นจริงต่อการเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ในระดับนานาชาติ และพร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันในอนาคต

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ปธ.สภากทม.จัดศึกมวยโลก WBC หวังปลุกกระแสเยาวชนกทม.สนใจออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด

นายสทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน ศึกมวยโลก ในการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์เยาวชนโลกรุ่นฟลายเวตสภามวยโลก WBC ระหว่าง เพชร ซีพีเฟรซมาร์ท เจ้าของตำแหน่งชาวไทย ชาร์ลี กาชิลล่า จากฟิลิปินส์ โดยมีนายนิวัฒน์ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการเขตจอมทอง โปรโมเตอร์ ศึกเพชรยินดี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ สนามเวทีมวยชั่วคราว สำนักงานเขตจอมทอง

สภากทม.เตรียมผลักดันวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(27 ม.ค.54)นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา สภากทม. ชุดทึ่ 7 พร้อมด้วยคณะอนุกรมการฯ ประชุมพร้อมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการจัดการพัฒนาให้วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร เขตพระโขนง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีผู้แทนจากกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพระโขนง ผู้แทนจากวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมมงคล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงเรียนวัดธรรมมงคล ซอยปุณณวิถี 20 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
นายตรีสิทธิ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ว่า ขณะนี้บริเวณวัดธรรมมงคงมีประชาชนเดินทางมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนใหญได้รับข้อมูลจากเว็บไซด์และบอกกันปากต่อปาก แต่ยังไม่มีแนวทางการส่งเสริมอย่างจริงจัง ซึ่งประชาชน เจ้าหน้าที่ของวัด รวมทั้งโรงเรียนวัดมงคลธรรม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมที่จะร่วมมือกันพัฒนาให้วัดมงคลธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สำคัญมากมาย อีกทั้งตนเอง ยังมีแนวคิดที่ปรับบริเวณสวนริมคลองบางอ้อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย จึงอยากขอให้กรุงเทพมหานครเข้ามาเร่งพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเทียวที่สำคัญอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้คณะอนุกรรมการจะเร่งทำการสรุปผลการประชุม เพื่อเสนอแนวการพัฒนาให้วัดธรรมมงคลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานครต่อไป
สำหรับวัดธรรมมงคลนั้น มีชื่อเดิมว่าวัดป่าสะแก เพราะบริเวณวัดเมื่อก่อนมีต้นสะแกมาก ต่อมาภายหลังได้ตั้งชื่อ เป็นทางการในปี พ.ศ. 2506 ว่า “วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนทวิหาร” ตามนามผู้ถวายเจ้าของที่ดินแห่งนี้คือ นายเถา-นางบุญมา อยู่ประเทศ โดยเจตจำนงที่จะมอบที่ดินแปลงนี้ถวายพระสงฆ์ ซึ่งพระครูญาณวิริยะ หรือพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)ได้มาปักกลดอยู่ที่ป่าสะแกนี้ มีประชาชนใกล้ไกลให้ความศรัทธาเลื่อมใส ในจริยะวัตรของท่าน จึงพากันมาทำบุญและฟังธรรมรักษาศีล นั่งสมาธิ เพิ่มมากขึ้นทุกวันจนทำให้วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็นวัดที่สวยงามมาก ซึ่งภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สำคัญหลายอย่าง อาทิ พระบรมสารีริกธาตุ พระเกศาธาตุ และพระอุรังคธาตุ ที่ได้อันเชิญมากประเทศ บังคลาเทศ พระพุทธรูป ภ.ป.ร.(หลวงพ่อองค์คำ) ซึ่งพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จมาเททองหล่อ ณ วิหาร ชั้น 2 วัดธรรมมงคล อีกทั้งพระอโศกพยา(หลวงพ่อพันปี)เป็นพระพุทธรูปแกะสลักด้วยหินทราย มีอายุกว่าพันปี รวมทั้งพระอวโลกิเตศวรโพธิ์สัตว์ (พระแม่กวนอิม) แกะสลักจากพระหยก และพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย(หลวงพ่อหยก) ซี่งเป็นหยกเขียวบริสุทธิ์ใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักกว่า 32 ตัน นอกจากนี้ยังมีในบริเวณวัดธรรมมงคลยังมีสถานที่สำคัญหลายที่ อาทิ พระวิริยมงคลมหาเจดีย์ศรีรัตนโกสินทร์ เป็นพระมหาเจดีย์ที่สูงสุดในประเทศไทย ศาลาพระพุทธมงคลธรรมศรีไทย สถาบันพลังจิตานุภาพ ถ้ำวิปัสนา และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระโขนง ฯลฯ

สุดประทับใจกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของนักเรียน กทม.

นักเรียน กทม. กว่า 400 คน แสดงศักยภาพทางดนตรีในคอนเสิร์ต Music For All ร่วมกับนักร้องชื่อดัง 6 คน ได้แก่ หนึ่ง ETC. หนึ่ง จักรวาร ฮาย อาภาพร เป็ก ผลิตโชค นก KPN Award 2009 และอาร์ม KPN Award 2009 หลังมุ่งมั่นศึกษาและฝึกฝนมาอย่างยาวนาน เปิดประสบการณ์การแสดงสดต่อหน้าผู้ชมเต็มรูปแบบ ทั้งแสง สี เสียง
(27 ม.ค. 55) เวลา 14.00 น. : นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการแสดงผลงานดนตรีของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในคอนเสิร์ต Music For All โครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 90 แห่ง นักเรียนกว่า 400 คนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรีครบทุกด้านทั้งการร้อง เต้นท่ามกลางระบบแสง สี และ เสียงเต็มรูปแบบ ร่วมกับนักร้องที่มีชื่อเสียง 6 คน ประกอบด้วย หนึ่ง ETC. อภิวัฒน์ พงษ์วาท หนึ่ง จักรวาร เสาธงยุติธรรม ฮาย อาภาพร นครสวรรค์ เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร นก พริมาภา กรโรจนชวิน (KPN Award 2009) และอาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ (KPN Award 2009) โดยแบ่งการแสดงออกเป็น 5 ชุด ได้แก่ We Love Music, The Little Star, The Rising Star, Music is My Life และThe Inspiration (Grand Final)
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันดนตรี KPN จัดโครงการพัฒนาทักษะทางดนตรีในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความรู้ทางดนตรีและยกระดับความสามารถของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ได้มาตรฐานสากล ด้วยการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนดนตรี 6 หลักสูตร ได้แก่ เปียโนและคีย์บอร์ดขั้นต้น กีตาร์ขั้นต้น กีตาร์อะคูสติกขั้นต้น กีตาร์เบสขั้นต้น กลองชุดขั้นต้น และขับร้องขั้นต้น ซึ่งนอกจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติโดยตรงจากครูผู้สอนแล้ว ยังจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ด้วย เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีได้อีกหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี 2552 โดยนำร่องในโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง และมีการขยายผลต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2554 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพิ่ม 90 แห่ง รวมเป็น 100 แห่ง จากโรงเรียนทั้งหมด 436 แห่ง และกรุงเทพมหานครมีแนวทางดำเนินโครงการดังกล่าวในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครบทั้ง 436 แห่งต่อไป
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ขยายผล และต่อยอดการศึกษาด้านดนตรีแก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกคน อีกทั้งมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าการเรียนดนตรีมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆ ดนตรีจะช่วยกล่อมเกลาภาวะจิตใจและอารมณ์ของผู้เรียนให้แจ่มใสเบิกบาน สามารถนำประโยชน์ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ไปพัฒนาทักษะด้านอื่นได้อย่างดี อีกทั้งเด็กจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการแสดงดนตรีต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก และถือเป็นบันไดขั้นแรกของการก้าวสู่นักดนตรีอาชีพต่อไปในอนาคตได้

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 29 -30 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2555
*****************
08.30 น. นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนประวัติศาสตร์ในงาน “กะดีจีน-ศิลป์ในซอย” ครั้งที่ 3
ณ บริเวณใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธนบุรี)
09.00 น. นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็ก ชุมชนเอื้ออารี
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนเอื้ออารี เขตสวนหลวง
09.00 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ชุมชนน่าอยู่” เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (ชุมชนสวนอ้อย) เขตคลองเตย
ณ ลานกีฬาชุมชนสวนอ้อย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

กำหนดการกรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555
*****************
08.45 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่น 10
ณ โรงแรมปริ๊นเซส หลานหลวง
10.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกทม.
ณ ห้องสุทัศน์ กทม.
13.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว Bangkok Sister Cities Week 2012 : Urban Rehabilitation & Renewal
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
13.30 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมคกก.วิสามัญแนวทางการป้องปันน้ำท่วมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 6 สภา กทม.
13.30 น. ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในคนกทม. (กลุ่มกรุงเทพตะวันออก)
ณ ห้องนพรัตน์ กทม.

คลองสามวาแจ้งการเยียวยาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบวิกฤตอุทกภัย

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลังประสบวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาทิ การลดภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และการเยียวยาผู้ประสบภัยตามนโยบายของรัฐบาล ในกรณีขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารการยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานเขตคลองสามวาได้เปิดบริการรับคำร้องของประชาชนในการขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาเบื้องต้น 5,000 บาท ได้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 55 ส่วนค่าซ่อมแซมบ้านเสียหายบางส่วน ไม่เกิน 20,000 บาท และอื่นๆ สามารถยื่นเรื่องได้จนถึงวันที่ 10 มี.ค. 55 นอกจากนี้เขตฯ ได้จัดทำโครงการป้องกันน้ำท่วม การลอกท่อ ลำราง คลอง และแก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองและลำรางสาธารณะของภาคเอกชน โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในการดูแลและแจ้งจุดที่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2555 เขตฯ มีแผนลอกท่อระบายน้ำตามถนนซอยต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่เขตและรถดูดเลน ดำเนินการจำนวน 28 แห่ง จ้างกรมราชทัณฑ์ จำนวน 17 แห่ง กำจัดผักตบชวาและวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ำไหล จำนวน 35 แห่ง รวมถึงการฟื้นฟูผิวจราจร ถนน ตรอก ซอย ต่างๆ จำนวน 11 แห่ง

ชวนนักวิ่งปอดเหล็กร่วมแข่งขัน มหกรรมวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี “กรุงเทพมาราธอน” 12 ก.พ. นี้

น.ส.กุลกันยา ศุขะพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดการแข่งขัน “สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดกรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 24” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณถนนสนามไชย ข้างวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทมาราธอน (42.195 กม.) แบ่งกลุ่มแข่งขันตามช่วงอายุผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ เพศชาย อายุ 18-39 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 18-34 ปี และอายุ 35 ปีขึ้นไป และนักกีฬาล้อเลื่อน ไม่จำกัดเพศและอายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21.1 กม.) แบ่งกลุ่มแข่งขันตามช่วงอายุผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ เพศชาย อายุ 16-39 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 16-34 ปี และอายุ 35 ปีขึ้นไป 3. ประเภทมินิมาราธอน (10 กม.) แบ่งกลุ่มแข่งขันตามช่วงอายุ ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ เพศชาย อายุ 12-19 ปี, 20-39 ปี และอายุ 40 ปีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 12-19 ปี, 20-34 ปี และอายุ 35 ปีขึ้นไป 4. ประเภทไมโครมาราธอน (5 กม.) ซึ่งเป็นการร่วมขบวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เหมาะสำหรับผู้รักการออกกำลังกายในกีฬาทุกชนิดที่ไม่มุ่งการวิ่งระยะไกล และประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่วมในมหกรรมวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี โดยไม่เน้นการแข่งขันความเร็วเป็นประการสำคัญ และไม่มีรางวัลในการแข่งขัน แต่จะได้เหรียญที่ระลึกในขณะที่ถึงเส้นชัย และ 5. ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ (2.5 กม.) ซึ่งเป็นการเดินเพื่อสุขภาพกับครอบครัว และเป็นการออกกำลังกาย
ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันวิ่งมาราธอนในครั้งที่ 24 โดยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ทุกสาขาทั่วประเทศ โทร. 1595 หรือสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย บ้านอัมพวัน 226 ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กทม. 10300 โทร. 0 2280 7667-8, 0 2628 8361 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bkkmarathon.com สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่สมัครไว้แล้ว ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับเสื้อ หมายเลข และของที่ระลึก ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา10.00-19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ สโมสรทหารบกเทเวศร์ ถนนศรีอยุธยา

14 ก.พ. นี้ กทม. ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม “รักแท้ รักษ์ธรรม นำชีวิต”

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ 2,000 ปี แห่งการตรัสรู้พระอนุตตรสัมโพธิญาณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศักราช 2555 และเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2555 กทม. จึงร่วมกับองค์กรทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนภาคประชาชน กำหนดจัดงาน “รักแท้ รักษ์ธรรม นำชีวิต” ขึ้น ในวันอังคารที่ 14 ก.พ. 55 ระหว่างเวลา 16.00–19.00 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะเยาวชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา และเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพุทธชยันตี 2,600 ปี ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ โอวาทปาติโมกข์และการรู้รักอย่างพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเมตตา ความสามัคคี และความสันติสุขในสังคมไทย
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงคอนเสิร์ตแนวธรรมะ การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ โดยเยาวชน 2,600 คน และแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันมาฆบูชา วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนา การแสดงธรรมเทศนา โดย พระอธิการอารยะ อารยะวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน และซุ้มกิจกรรมเกี่ยวกับความรักในมิติของพุทธศาสนา ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามวันและเวลาที่กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. โทร. 0 2245 2547

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตดุสิต น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งกำหนดการล้างทำความสะอาดทางเท้าและช่องตะแกรงรองรับน้ำในถนนซอยแยกต่างๆ บริเวณรอบวังศุโขทัย บริเวณวัดจอมสุดาราม ถ.นครไชยศรี นอกจากนี้จะดำเนินการล้างทางเท้าและรางวี ตลาดบางกระบือ ถ.สามเสน บริเวณชุมชน ซ.มิตรอนันต์ บริเวณสุโขทัยซอย 1–9 ซ.สุจริต 1–2 ถ.ราชสีมา ตั้งแต่แยก กอ.รมน. - สะพานผดุงกรุงเกษม ทั้ง 2 ฝั่ง ชุมชนสวนอ้อย ซ.เนติศึกษา ซ.ฟักไข่ ซ.สงวนสุข ซ.สุขสงวน และ ซ.เศรษฐสุนทร ตั้งแต่วันที่ 1–7 ก.พ. 55 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร.ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2587 0923 หรือ 0 2585 9983
เขตคลองสามวา นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ประจำเดือน ก.พ. 55 โดยจะดำเนินการตรวจแนะนำสุขลักษณะสถานที่จำหน่ายอาหารทุกรูปแบบให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน ตรวจวิเคราะห์เบื้องต้นด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (Test Kit) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ประกอบด้วย สารบอแรกซ์ สารฟอร์มารีน สารฟอกขาว สารกันรา ตรวจหาสารแบคทีเรีย และตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ ดังนี้ วันที่ 1 ก.พ. 55 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถ.เลียบคลองสอง จำนวน 3 แห่ง วันที่ 8 ก.พ. 55 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถ.สามวา จำนวน 1 แห่ง และ ถ.สุเหร่าคลองหนึ่ง จำนวน 2 แห่ง วันที่ 15 ก.พ. 55 ร้านโลตัสเอ็กซ์เพรส ถ.เลียบคลองสอง จำนวน 1 แห่ง และห้างสรรพสินค้าโลตัส (ตลาดโลตัส) ถ.พระยาสุเรนทร์ จำนวน 1 แห่ง วันที่ 22 ก.พ. 55 ร้านโลตัสเอ็กซ์เพรส ถ.หทัยราษฎร์ จำนวน 1 แห่ง ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถ.เลียบคลองสอง จำนวน 1 แห่ง และร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ถ.หทัยมิตร จำนวน 1 แห่ง วันที 29 ก.พ. 55 ร้านค้า เลมอนกรีน และเซเว่นอีเลฟเว่น ถ.นิมิตใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม.ชี้แจงกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยล่าช้า

นายวสันต์ มีวงษ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ย.54 โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในกรุงเทพมหานคร กรอบครัวเรือน 621,355 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3,106,775,000 บาท ในพื้นที่ 30 เขตแรกที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้า โดยมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว จำนวน 538,056 ครัวเรือน ซึ่งสำนักงานเขตได้ออกหนังสือรับรองแล้ว จำนวน 434,379 ครัวเรือน และส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นทางการแล้ว จำนวน 382,524 ครัวเรือน โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค.55 ธนาคารออมสินได้จ่ายเงินแล้ว จำนวน 242,785 ครัวเรือน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ขออนุมัติจำนวนครัวเรือนเพิ่มเติม โดยส่งข้อมูลจำนวนครัวเรือนและเขตที่ขอเพิ่มเติมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.54 รวมจำนวนครัวเรือนที่ขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมในกลุ่ม 30 เขตแรก จำนวน 260,197 ครัวเรือน นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติม อีก 12 เขต ครัวเรือนประสบภัยจำนวน 207,690 ครัวเรือน รวมจำนวนครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด 42 เขต เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,089,242 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ในส่วนของครัวเรือนที่เสนอขออนุมัติในภายหลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ซึ่งคณะกรรมการ กฟย. ควรเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินในส่วนที่เหลือตามที่กรุงเทพมหานครได้เสนอไปแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโดยเร็ว และคาดว่าเงินช่วยเหลือกรณี 5,000 บาท ที่ขออนุมัติเพิ่มเติมจะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 31 ม.ค.นี้
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ได้สั่งการให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวดำเนินการอย่างเร่งด่วนในทุกกรณีเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

เวลา 09.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมติดตามนโยบายของผว.กทม.เกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนและงานอาสาสมัครสาธารณสุข
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 เขตคลองเตย

เวลา 09.30 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมแสดงความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องนพรัตน์ ศาลว่าการกทม.

เวลา 10.00 น. คณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา สภากทม. ชุดที่ 7 ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาวัดธรรมมงคลให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง

เวลา 13.30 น. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบโล่ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ งานแสดงคอนเสิร์ต Music For All ณ หอประชุมใหญ่ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เวลา 14.30 น. นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สนง.เขตจอมทอง จัดการแข่งขันมวยโลก WBC
ณ เวทีมวยชั่วคราว สำนักงานเขตจอมทอง

คลองเตยรณรงค์พัฒนาความสะอาด

นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. สำหรับวันที่ 30 ม.ค. 55 จะดำเนินการพัฒนาความสะอาดบริเวณ ถ.พระราม 4 ซ.พิชัยสวัสดิ์ ถนนริมทางรถไฟสายท่าเรือ สวนสมเด็จย่า วันที่ 31 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.พระราม 4 ซ.ไผ่สิงโต ซ.เศรษฐีทวีทรัพย์ ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 34 ซ.ท่านผู้หญิงพวงรัตน์ประไพ และ ซ.สุขุมวิท 50 ซ.สามทหาร ซ.แสนสุข ซ.สวัสดี 4 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนาความสะอาดล้างทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ และสิ่งสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 30 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. บริเวณ ถ.เกษมราษฎร์ ทั้ง 2 ฝั่ง

เขตประเวศชวนคู่รักร่วมโครงการ“วันแห่งความรักที่สำนักงานเขตประเวศ”

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ในเทศกาลวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีคู่สมรสนิยมมาจดทะเบียนสมรสจำนวนมาก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่คู่สมรสที่มาใช้บริการในวันดังกล่าว เขตฯ ได้จัดทำโครงการ “วันแห่งความรักที่สำนักงานเขตประเวศ” โดยจัดเตรียมสถานที่และซุ้มสำหรับถ่ายภาพ พร้อมของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขตประเวศ ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ณ ฝ่ายทะเบียนชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ เขตฯ จึงขอเชิญคู่สมรสเข้าร่วมโครงการได้ในวันและเวลาดังกล่าว

เขตบางกอกน้อยเตือนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์

นายอภิรัฐ ตราดุษฎี ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า พื้นที่เขตบางกอกน้อยเป็นศูนย์รวมการค้าขาย มีร้านค้าและผู้ประกอบกิจการจำนวนมาก ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ดังนั้นเพื่อให้การประกอบกิจการในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย จึงแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการรายใหม่ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของกิจการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ กรณีที่เจ้าของกิจการไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน พร้อมสัญญาการเช่าไปยื่นประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกน้อย หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2424 0056 ต่อ 5657-9 ในวัน และเวลาราชการ

สถานพยาบาลนอกสังกัดกทม. พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงเพิ่มเติม 2 แห่ง

นายกฤษฎา กลันทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. แจ้งว่า สถานพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ เพิ่มอีกจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลแสวงหา จ.อ่างทอง และ 2. โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยขณะนี้มีสถานพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแล้วทั้งสิ้น 389 แห่ง
ทั้งนี้ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร และข้าราชการบำนาญ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 55 เป็นต้นไป กรณีผู้ป่วยนอกสามารถใช้บริการได้หลังจากลงทะเบียน 15 วัน สำหรับผู้ป่วยในสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันทีที่ลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2224 0486 หรือเบอร์ภายในโทร. 1187

ระดมข้าราชการร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกทม.

(26 ม.ค. 55) เวลา 08.30 น. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2559) ซึ่งกำหนดจัดจำนวน 6 รุ่นๆ ละ 2 วัน ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 55 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงาน ก.ก. และข้าราชการ เข้าอบรมจำนวน 114 คน ณ ห้องศรีสุริยวงศ์บอลรูม โรงแรมตะวันนา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานครจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2559) เพื่อให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ โดยมีลักษณะเป็นการรับฟังการบรรยาย และร่วมอภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ช่องว่าง ความคาดหวังและผลการปฏิบัติงาน การวางทิศทางและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดทำระบบการประเมินผลแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และเมื่อได้ร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครแล้ว จะนำเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2559) ฉบับสมบูรณ์ที่สอดคล้องกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานครในอนาคต
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้มีส่วนร่วม ทั้งในการระดมความคิดเห็น และร่วมจัดแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556-2559) ซึ่งตนเองหวังว่าทุกคนที่ร่วมสัมมนาครั้งนี้จะช่วยกันผลักดันให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว บรรลุผลสำเร็จเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานครในอนาคตเดินสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 1. การบริหารบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม 2. ข้าราชการมีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจิตสาธารณะ และเชื่อมั่นศรัทธาในการรับราชการ 3. ข้าราชการมีความสุข มีขวัญกำลังใจในการทำงาน 4. การบริหารบุคคลเป็นไปเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ขอเชิญตรวจสุขภาพฟรี ในงานวันครบรอบ 40 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แจ้งว่า โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 40 ปี ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 55 ภายใต้แนวคิด “4 ทศวรรษ สู่ความสง่างาม” (40th Anniversary to Smart CKP) โดยจัดพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงพยาบาล และมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และพิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นของโรงพยาบาล ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษามหาราชินี
นอกจากนี้โรงพยาบาลได้เปิดให้บริการตรวจสุขภาพ วัดดัชนีมวลกาย ตรวจสุขภาพปากและฟัน ให้คำปรึกษาสุขภาพ บริการนวดคลายเครียด ทดสอบสมรรถภาพร่างกายแก่ประชาชนทั่วไป ฟรี ผู้มีความประสงค์จะตรวจเลือด โปรดงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานและบริจาคสมทบทุนมูลนิธิทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยยากไร้ และสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในวันดังกล่าว ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 7368

กทม. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย เดินหน้าจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคเยียวยาสุขภาพกายและใจให้ประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วม
(26 ม.ค. 55) เวลา 09.00 น. : พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมี นพ.ขจิต ชูปัญญาประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และนายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย –อินเดีย ร่วมงาน ณ หมู่บ้านสกุลทิพย์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อเยียวยา ฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ประสบอุทกภัย โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยารักษาโรคฟรี ตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งมอบข้าวสาร ชุดทำความสะอาดบ้านเรือนและคู่มือประชาชนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย รวม 300 ชุดนอกจากนี้ ได้ฉีดพ่นกำจัดยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วย

ตั้งกรรมการจัดการมูลฝอยของกทม. บริหารจัดการขยะเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 293/2555 ลงวันที่ 20 ม.ค. 55 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยมี นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นที่ปรึกษา นายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (สั่งราชการสำนักสิ่งแวดล้อม) เป็นรองประธานกรรมการ นายสัญญา จันทรัตน์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ ศึกษาและประเมินแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว วิเคราะห์และประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตามแนวทางและข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บท พิจารณากำหนดแนวทางและกระบวนวิธีในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยจะต้องรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบความคืบหน้าเป็นระยะ

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยเขตทวีวัฒนา

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนฯ และชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย เดินหน้าจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรค เยียวยาสุขภาพกายและใจให้ประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วม
(26 ม.ค. 55) เวลา 09.00 น. : พญ.ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.ขจิต ชูปัญญา ประธานมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และนายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย – อินเดีย ร่วมงาน ณ หมู่บ้านสกุลทิพย์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ร่วมกับ มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และชมรมสันติสุขไทย - อินเดีย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเยียวยา ฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ประสบอุทกภัย โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยารักษาโรคฟรี ตรวจคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต พร้อมทั้งมอบข้าวสาร ชุดทำความสะอาดบ้านเรือน และคู่มือประชาชนเพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากอุทกภัย รวม 300 ชุด นอกจากนี้ ได้ฉีดพ่นกำจัดยุงลายในชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วย

เขตประเวศเตือนประชาชนยื่นแบบและชำระค่าภาษีภายในกำหนด

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ตามที่กทม. ได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียภาษีที่ประสบอุทกภัย โดยขยายกำหนดเวลาชำระภาษี ประจำปี 2555 ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบแจ้งรายการ (ภ.ร.ด.2) จากเดิมภายใน ก.พ. 55 เป็นภายใน เม.ย. 55 ภาษีบำรุงท้องที่ให้ชำระค่าภาษี จากเดิมภายใน เม.ย. 55 เป็นภายใน ก.ค. 55 ส่วนภาษีป้ายให้ยื่นแบบและแสดงรายการ (ภป.1) ภายในวันที่ 31 มี.ค. 55 โดยติดต่อได้ที่ฝ่ายรายได้ ชั้น 2 สำนักงานเขตประเวศ ส่วนการชำระเงินค่าภาษีสามารถชำระได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตหรือที่กองการเงิน สำนักการคลัง ศาลาว่าการกทม. หรือชำระทางธนาณัติ ตั๋วแลกเงินหรือเช็คที่ธนาคารรับรองสั่งจ่ายในนามกรุงเทพมหานครส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรายได้ โทร. 0 2328 7149 ต่อ 6370, 6371 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางกอกน้อยติวเข้มผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

นายอภิรัฐ ตราดุษฎี ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 1,169 คน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ในวันที่ 30 ม.ค. 55 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุวรรณาราม แขวงศิริราช เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายอาหาร ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้จำหน่ายอาหารเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ในการประกอบปรุง และ จำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดยการตรวจสอบ ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร จากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตฯ ให้อยู่ภายใต้กรอบและทิศทาง ในการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง

มีนบุรีเชิญ ชม ชิม ช็อป สินค้าราคาถูก

นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 ม.ค. 55 ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น. เขตฯ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกตามโครงการ “ขายสินค้า สร้างรายได้ เพิ่มรอยยิ้ม ช่วยผู้ประสบอุทกภัย” ที่บริเวณหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองมีนบุรี สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ ศิลปประดิษฐ์จากผ้า กระเป๋าเงิน แหนม ขิงดอง น้ำสมุนไพร น้ำพริกสมุนไพร ขนมเทียน ขนมไทยโบราณ ข้าวแต๋น อาหารกระป๋องนานาชนิด สำหรับของใช้ในครัวเรือนจะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เช่น น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่สมุนไพร แป้ง น้ำปลา เครื่องปรุงรส ยิ่งไปกว่านั้น ยังจัดให้มีบริการ ตัดผม ซอยผม และสาธิตการฝึกอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีบริการนวดเพื่อสุขภาพในราคาย่อมเยาด้วย

สภาฯกระตุ้นกทม. เร่งจัดซื้อเรือดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือชุมชนริมคลอง

(25 ม.ค. 55) เวลา 10.00 น. นายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ในวันนี้ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีการพิจารณาญัตติของนางผุสดี วงศ์กำแหง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีหน่วยงานทางน้ำปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอุบัติภัย เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีคลองจำนวนมากถึง 1,161 คลอง รวมความยาว 2,272,310 เมตร โดยแต่ละคลองเชื่อมโยงถึงกัน และปัจจุบันมีชุมชนริมคลอง บ้านเรือน และประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองอย่างหนาแน่น ทำให้เป็นอุปสรรคในการสัญจรไปมาและการให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดอุบัติภัยทำได้ยาก ดังนั้นเพื่อให้การจัดบริการสาธารณะในด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ และเป็นการสร้างโครงข่ายการปฏิบัติงานในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือชุมชนริมคลองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยใช้คลองซึ่งมีจำนวนมากให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ จึงขอให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีหน่วยงานทางน้ำปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอุบัติภัยให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลอง
นอกจากนี้ยังได้มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครร่วมกันอภิปรายถึงเหตุผลความจำเป็นสนับสนุนในญัตติดังกล่าว อาทิ หากมีเรือดับเพลิงจะสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการเกิดสูญเสียน้อย กทม. ควรเร่งพิจารณาจัดหาเรือดับเพลิงให้มากขึ้น อีกทั้งสำรวจจำนวนชุมชนริมคลอง เพื่อจัดสรรอุปกรณ์ลงไปประจำในชุมชนนั้นๆ และยังเป็นการลดปัญหาการจราจรทางบก หากกทม. พิจารณาขยายคลองได้จะยิ่งมีประโยชน์หลายด้าน เช่น บรรเทาปัญหาอุทกภัยและรองรับปริมาณน้ำฝนอีกด้วย
ด้านแพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวแสดงความขอบคุณสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่มีความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลความปลอดภัยของประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างไรก็ตามขณะนี้กทม.กำลังเร่งสำรวจเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัย พร้อมทั้งซักซ้อมแผนหนีไฟรองรับไว้แล้ว ส่วนการพิจารณาจัดหาเรือดับเพลิงนั้นเนื่องจากโครงการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงยังอยู่ระหว่างคดีความ หากทุกอย่างลงตัวแล้วกทม.จะได้กลับมาพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
ทั้งนี้ที่ประชุมสภากทม. เห็นชอบในญัตติดังกล่าวโดยให้สำนักงานเลขานุการสภากทม.เสนอเรื่องให้ฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการต่อไป

ตั้ง คกก.วิสามัญปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์ฯพระเจ้าตากสิน

สภากทม. ตั้งคณะกรรมการวิสามัญจำนวน 14 คน เพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
(25 ม.ค. 55) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ. 2555 นายสุธา นิติภานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ได้ยื่นญัตติขอให้กรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
นายสุธา นิติภานนท์ กล่าวว่า จากการที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและบริเวณใกล้เคียงไปแล้วบางส่วน เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงามและสมพระเกียรติเหมาะสมกับการเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเพื่อให้ชาวไทยทุกคนได้มีโอกาสเทิดพระเกียรติและชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระองค์ ซึ่งปัจจุบันระยะเวลาได้ผ่านมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วแต่ยังมีงานที่ไม่มีความคืบหน้า เช่น การนำสายสาธารณูปโภคลงดิน งานอุโมงค์ทางคนเดินและทางคนเดินลอด ดังนั้นเห็นสมควรว่า สภากรุงเทพมหานครควรตั้งคณะกรรมการ เพื่อจะได้เข้าไปช่วยพิจารณาให้ความคิดเห็นในการติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
ในที่ประชุมมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ตั้งข้อสังเกตอย่างกว้างขวาง อาทิ นายวิชัย หุตังคบดี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี เห็นสมควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อเร่งให้กรุงเทพมหานครดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เนื่องจากภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของฝั่งธนบุรี อีกทั้งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นหน้าตาของชาวฝั่งธนบุรี และเมื่อปรับปรุงเสร็จจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมากอีก ขณะที่นายธวัชชัย ปิยนนทยา สมาชิสภากรุงเทพมหานคร เขตสาทร ขอให้กรุงเทพมหานคร ทำการสำรวจและปรับปรุงบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้พระบรมราชานุสาวรีย์กลับมามีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วย
ทั้งนี้ในที่ประชุมเห็นมีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รวมทั้งในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม จำนวน 14 คน โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการพิจารณา

สภากทม. สอบถามความคืบหน้าการจัดหาที่ดินก่อสร้างสำนักงานเขตวัฒนาแห่งใหม่

(25 ม.ค. 55) นายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ.2555 ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ในที่ประชุม นายประสิทธิ์ รักสลาม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา ได้ตั้งกระทู้ถามสด เรื่อง ขอทราบการดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวัฒนา เนื่องจากปัจจุบันสำนักงานเขตวัฒนาต้องเช่าอาคารพาณิชย์ในการบริการประชาชน นอกจากนี้ผู้บริหารกทม. ควรพิจารณาที่ดิน จำนวน 2 แปลง ได้แก่ โรงพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนเอกชัย เนื้อที่ จำนวน 4 ไร่ และพื้นที่ว่างติดกัน สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ จำนวน 5 ไร่ โดยทั้ง 2 แปลง มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างเป็นสำนักงานเขตวัฒนาแห่งใหม่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการมาใช้บริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ด้าน นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวัฒนา ว่าได้มีการติดต่อเพื่อเช่าที่โรงเรียนวัดธาตุทอง แต่ไม่ได้รับการยินยอมจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยล่าสุดทางสำนักงานเขตวัฒนาได้ประกาศจัดหาและเช่าซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานเขตวัฒนา ลงวันที่ 17 ม.ค. 55 และ วันที่ 20 ม.ค. 55 ทั้งนี้จากการประกาศของสำนักงานเขตวัฒนาและการสืบค้นข้อมูลที่ดินของผู้มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่เขตวัฒนามี จำนวน 5 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อติดต่อขอเช่าหรือซื้อที่ดิน รวมทั้งในส่วนของที่ดิน จำนวน 2 แปลงดังกล่าว จากนั้นสำนักงานเขตวัฒนาจะนำข้อมูลรายงานถึงคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของกรุงเทพมหานคร (กทอ.) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครในการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสำนักงานเขตวัฒนาต่อไป

กทม. สรรหาเยาวชนประกายเพชร ปี 55 เป็นตัวอย่างเยาวชน

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และได้แสดงบทบาทที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนที่จะเกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2555 จำนวน 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เยาวชนที่สนใจส่งเอกสารหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาและเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2555 และแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ได้ที่กลุ่มงานวิชาการแผนงานและประชาสัมพันธ์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/thai-japan จะปิดรับผลงานในวันที่ 4 มิ.ย. 55 สอบถามโทร. 0 2245 4743 ต่อ 22

สถิติการบริการและช่วยเหลือประชาชนผ่านสายด่วน 199 ประจำปี 2554

นายยุทธศักดิ์ ร่มฉัตรทอง ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. เปิดเผยว่า ปี 2554 เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกให้บริการและช่วยเหลือประชาชนในเหตุต่างๆ ที่รับแจ้งผ่านศูนย์พระราม โทร. 199 ของกรุงเทพมหานคร โดยเป็นเหตุเพลิงไหม้อาคารบ้านเรือน 209 ครั้ง เพลิงไหม้สิ่งของและอุปกรณ์อื่นๆ ภายในอาคาร 240 ครั้ง เพลิงไหม้หญ้าแห้ง และขยะมูลฝอย 1,803 ครั้ง เพลิงไหม้รถยนต์ 200 ครั้ง แก๊สรั่วไหล 63 ครั้ง เก็บกู้สารเคมี 9 ครั้ง ช่วยเหลือคนตกน้ำ 2 ครั้ง ช่วยเหลือสัตว์ เช่น สุนัข แมว ลิง และตุ๊กแก 685 ครั้ง จับสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู ตัวเงินตัวทอง 7,192 ครั้ง กำจัดรัง ต่อ แตน ผึ้ง 1,070 ครั้ง บริการช่วยเหลือรถลากยก 39 ครั้ง การตัดต้นไม้ เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณาหักล้ม 38 ครั้ง และการให้บริการอื่นๆ รวม 410 ครั้ง
นายยุทธศักดิ์ฯ กล่าวด้วยว่า ศูนย์พระรามหมายเลข 199 เป็นหมายเลขฉุกเฉิน จึงขอความร่วมมือประชาชน ถ้าไม่มีเหตุฉุกเฉิน กรุณาหลีกเลี่ยงการโทรสายด่วน 199 เพราะประชาชนผู้ที่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ และเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์

ปั่นจักรยานท่องย่านประวัติศาสตร์ย่านกะดีจีน-คลองสาน-สะพานพุทธ

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันที่ 27-29 ม.ค.55 เวลา 16.00-21.00 น. สมาคมสถาปนิคสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี และสำนักงานเขตคลองสาน ขอเชิญเยี่ยมชมเทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ “กะดีจีน-คลองสาน-สะพานพุทธ : ศิลป์สามท่า”ณ ย่านกะดีจีน – คลองสาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรมประจำปีย่านกะดีจีน ที่มุ่งเน้นการใช้ศิลปะในการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ โดยกิจกรรมในงาน อาทิ การแสดงดนตรีไทย 3 ดุริยกวี 130 ปีชาตกาล โดยวงดนตรีพาทยโกศล มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และดุริยางค์ทหารเรือ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิธีเปิดลานสะกดรอยครามโครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะชุมชน และการแสดงโปงลาง ณ ชุมชนโรงคราม การเปิดตัวหนังสือ “ตำราอาหารเล่มเล็ก : มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกส ชุมชนกุฎีจีน” พร้อมชิมอาหารตำรับโปรตุเกส พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมไทย-โปรตุเกส ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส ครบ 500 ปี การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรม ณ ลานหน้าโบสถ์ซางตาครู้ส การบรรเลงกู่เจิง ณ ลานหน้าศาลเจ้าเกียนอันกง การแสดงลิเกฮูลู ระบำร็องแง็ง ณ ลานหน้ามัสยิดบางหลวง ชุมชนกุฎีจีนขาว ส่วนย่านคลองสานจะมีพิธีเปิดถนนคนเดินตรอกดิลกจันทร์ และพิธีเปิดนิทรรศการใต้เงาจันทร์...รังสรรค์แสงศิลป์ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และการเสวนาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีนและย่านคลองสาน ในโอกาส 80 ปี สะพานพุทธ ณ ลานชุมชนปากคลองบางหลวง ชุมชนวัดกัลยาณ์ ทั้งนี้จะมีพิธีเปิดงานเทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 ม.ค. 55 เวลา 16.30 น. ผู้สนใจร่วมงานสามารถรับสูจิบัตรงานเพื่อตรวจสอบเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ บริเวณหน้างาน หรือ ติดตามทางเฟสบุ๊ค Love Kadeejeen
พร้อมกันนี้ ในวันที่ 29 ม.ค. 55 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานใต้สะพานพุทธ (ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพมหานคร และสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย และองค์กรเอกชน โดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องการรณรงค์การใช้จักรยานในกรุงเทพฯ “โครงการจักรยานมหานคร” ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานย้อนประวัติศาสตร์และชมต้นไม้โบราณย่านกะดีจีน-คลองสาน-สะพานพุทธ ชมศาลาว่าการจังหวัดธนบุรีในอดีต วัดซางตาครู้ส สักการะรูปเคารพแม่พระปฏิสนธินิรมล และขอพรนักบุญแบนาแดต จากนั้นข้ามคลองบางหลวงสู่มัสยิดต้นสนหรือกะดีใหญ่ เยี่ยมชมสุสานร่วมรำลึกถึงคุณความดีบรรพชนชาวมุสลิมที่มีบทบาทต่อสังคมไทย และหลุมศพพระยาราชวังสันเสนีย์ เจ้าเมืองบางกอกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และปั่นจักรยานต่อไปยังวัดหงส์รัตนาราม สักการะพระแสน พระพุทธรูปล้านช้าง และพุทธรูปทองโบราณสมัยสุโขทัย สักการะศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนมหาราช แวะวัดกัลยาณมิตร พระพุทธไตรรัตนนายก (ซำปอกง) มุ่งสู่ศาลเจ้ากวนอู เพื่อสักการะและขอพรจากเทพกวนอู เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ใช้จักรยานและผู้สนใจร่วมสนับสนุนกิจกรรม และร่วมรณรงค์การใช้จักรยานกรุงเทพฯ ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนยืมใช้จักรยาน 50 คันแรก โทร. 08 0235 3279

กทม. เพิ่มศักยภาพผู้บริหารมหานครระดับต้น

กทม. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น สร้างนักบริหารรุ่นใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหาร สร้างวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ เน้นการปรับตัวให้ทันกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(25 ม.ค. 55) นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 14 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารราชการกรุงเทพมหานครกับกระแสการเปลี่ยนแปลง” โดยมีข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 46 คน รวมถึงข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ร่วมการฝึกอบรม ณ โรงแรมเวียงใต้ เขตพระนคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อภารกิจตลอดจนเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการผลักดันให้การดำเนินงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังหลักหรือเป็นผู้ช่วยบริหารงานของหน่วยงาน จะเป็นผู้กำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติให้งานบรรลุผลสำเร็จ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติทางการบริหารที่ทันสมัย สำหรับการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ภาวะผู้นำ และเสริมสร้างการประสานงานราชการกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการช่วยอำนวยการ การควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 5 หมวดวิชา คือ 1. การพัฒนาภาวะผู้นำ 2. การบริหารมหานคร 3. การบริหารทรัพยากร 4. คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต และ 5. การเสริมสร้างประสบการณ์และบูรณาการความรู้ โดยเป็นการอบรมแบบไป–กลับ และพักค้างในเขตกรุงเทพฯ การดูงานต่างจังหวัด และต่างประเทศ

กทม.ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีจัดทำแผนช่วยเหลือน้ำท่วม

(25 ม.ค.55) ที่ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) เวลา 14.00 น. : ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีมีการให้ข่าวว่ากทม. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยล่าช้า ทั้งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จากงบกลาง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายการในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่า กทม. ได้รับหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0717/ว.11 ลงวันที่ 12 ม.ค. 55 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายการค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จากสำนักงบประมาณ ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 55 ตามเลขที่รับหนังสือของงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 991 และกทม. ได้เร่งรัดบันทึกข้อมูลพร้อมส่งเอกสารแจ้งข้อเท็จจริงให้กระทรวงมหาดไทยทราบ พร้อมขอขยายเวลาในการจัดทำแผนฯ แล้ว ทั้งนี้ ได้มีการตั้งข้อสงสัยว่า หนังสือดังกล่าวหลงทางในระบบสารบรรณ ถึง 8 วันได้อย่างไรทั้งที่เป็นเรื่องด่วนที่สุด มีเลขออกจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0717/ว.11 ซึ่งทำให้คณะรัฐมนตรีเข้าใจผิดว่า กทม. ล่าช้า จนเป็นข่าวให้ประชาชนเข้าใจกทม. ผิดด้วย
พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้เปิดเผยว่า กทม. ได้ของบประมาณ 2 ยอดจากรัฐบาล ได้แก่ ยอดเงิน 1,900 ล้านบาทเศษ เพื่อใช้ในการดำเนินงานขุดลอก คูคลอง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และยอดเงิน จำนวน 5,400 ล้านบาทเศษ เพื่อฟื้นฟูด้านกายภาพของกรุงเทพมหานคร แต่ทั้งนี้งบประมาณดังกล่าวยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบกลางแม้แต่รายการเดียว มีเพียงเงินทดรองราชการจากรัฐบาล จำนวน 50 ล้านบาทเท่านั้น ขณะที่กทม.ได้ใช้งบประมาณของตนเองเพื่อดำเนินการขุดลอก คูคลอง และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปแล้วกว่า 200 ล้านบาท

กทม. บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้างสนาม Fursal Stadium

(24 ม.ค. 55) เวลา 16.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณโครงการก่อสร้างสนามจัดการแข่งขันฟุตซอล ชิงแชมป์โลก (Fursal Stadium) พร้อมตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร Fursal Stadium โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการโยธา คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร และประชาชน ร่วมพิธี ณ สถานที่ก่อสร้างสนามจัดการแข่งขันฟุตซอล ชิงแชมป์โลก (Fursal Stadium) ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานครเดินหน้าก่อสร้างสนามฟุตซอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยระดับมาตรฐานโลกในพื้นที่เขตหนองจอก รองรับผู้ชมได้กว่า 12,000 คน โดยมีกำหนดส่งมอบสนามแข่งขันฟุตซอลให้กับฟีฟ่าล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนการแข่งขันวันที่ 2 พ.ย. 55 ทั้งนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เขตหนองจอกซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทำให้การก่อสร้างสนามแข่งขันล่าช้ากว่ากำหนด 6 เดือน ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเปลี่ยนเทคนิคการก่อสร้างและองค์ประกอบบางส่วนให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เสร็จทันกำหนดแข่งขัน แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามและมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้นำเครื่องจักร รถบด รถตัก รถแทรกเตอร์ เข้าดำเนินการปรับพื้นที่ พร้อมทั้งขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ปั้นจั่น และหล่อเสาเข็มได้จำนวน 335 ต้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เพื่อเริ่มก่อสร้างโครงการฯ แล้ว อย่างไรก็ตามหากไม่เกิดอุปสรรคจากฝนตกหนักและเหตุอุทกภัยดังเช่นที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครมั่นใจว่าส่งมอบสนามแข่งขัน ได้ทันกำหนด

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

รองผู้ว่าฯ มาลินี ขอบคุณ อสส. ที่เสียสละช่วยขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในชุมชน

(25 ม.ค. 55) พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการสาธารณสุข 19 เขตบางซื่อ และกิจกรรมออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุ พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ในพื้นที่เขตบางซื่อกว่า 120 คน โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณ อสส. ที่เสียสละแรงกายแรงใจทำงานช่วยเหลือชุมชนและสังคมด้วยดีตลอดมา ถือเป็นบุคคลสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขในชุมชนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อยากให้ทุกคนเพิ่มศักยภาพของตัวเองในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ อาทิ ภาษาอังกฤษ และจีน เนื่องจากในอนาคตอาจมีการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติมากขึ้น ทั้งด้านการปฏิบัติงานที่ต้องมีการประสานงานระหว่างกัน หรือจำนวนนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการพูดได้หลายภาษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

อกก.การศึกษา สภากทม . ตรวจสภาพปัญหาโรงเรียนกทม. ในเขตหนองแขมที่ได้รับผลกระทบ จากภัยน้ำท่วม

(24 ม.ค.55 ) เวลา 10.00น. นายสุธา นิติภานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ ฐานะประธานคณะอนุกรรมการ การศึกษา สภากทม . ชุดที่ 7 เป็นประธานประชุมติดตามผลกระทบและความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่เขตหนองแขม โดยมีนางกลัยาณี จงสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม และผู้บริหารจากโรงเรียนบ้านขุนประเทศ โรงเรียนวัดหนองแขม โรงเรียนวัดประชาบำรุง โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านขุนประเทศ เขตหนองแขม

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

เวลา 09.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมติดตามงานนโยบายของผู้ว่าฯ กทม.เกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชนและงานอาสาสมัครสาธารณสุข
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

เวลา 09.00 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 14 และบรรยายพิเศษ “การบริหารราชการกรุงเทพมหานครกับกระแสการเปลี่ยนแปลง”
ณ โรงแรมเวียงใต้ เขตพระนคร

เวลา 10.00 น. พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประชุมสภา กทม. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1
(ครั้งที่ 4) ประจำปี 2555
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 ศาลาว่าการ กทม.

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตจอมทอง นายนิวัฒน์ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดวันทิ้งของเหลือใช้ ในวันที่ 29 ม.ค. 55 บริเวณชุมชนวัดมงคลวราราม แขวงจอมทอง ตั้งแต่เวลา 09.00–12.00 น. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมมือกัน รักษาความสะอาดบริเวณบ้านเรือนและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขต ทั้งนี้ขอเชิญชวนเจ้าของอาคารบ้านเรือนทุกหลัง ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนดังกล่าว จัดเก็บรวบรวมเศษวัสดุ และสิ่งของต่างๆ ตลอดจนเครื่องใช้ เครื่องเรือนที่ชำรุดไม่ประสงค์ใช้อีกต่อไป นำมาวางตั้งไว้บริเวณหน้าถนนเพื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตจอมทองจะได้นำไปทิ้งทำลายให้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ หากประสงค์จะทิ้งของเหลือใช้เป็นจำนวนมากๆ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับขยะ โปรดติดต่อโดยตรงได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2427 8421 , 0 2427 7919
เขตดุสิต น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. แจ้งว่า ในเดือน ธ.ค. 54 ที่ผ่านมา สามารถดำเนินการกวดขันจับ-ปรับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 พบผู้กระทำความผิดรวม 630 ราย เปรียบเทียบปรับรวมเป็นเงิน 231,400 บาท พบผู้กระทำความผิดกรณีทำให้ทางเท้าชำรุด 4 ราย ติด ตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 11 ราย สำหรับผู้กระทำความผิดมากที่สุด คือ การปรุงอาหาร ขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือในที่สาธารณะนอกบริเวณประกาศผ่อนผันมีถึง 615 ราย
เขตคลองเตย นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการรณรงค์พัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เศษวัสดุเหลือใช้ และป้ายโฆษณาต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันที่ 25 ม.ค. 55 เวลา 09.00-12.00 น. จะดำเนินการพัฒนาความสะอาดบริเวณ ถ.พระราม 4 ซ.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ซ.รูเบีย ซ.บาร์โบส 1-2 ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 28-30 ถ.ดำรงลัทธพิพัฒน์ ชุมชนแฟลต 11-18 วันที่ 26 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.พระราม 4 ซ.โรจน์เสรีเก่า ถ.สุขุมวิท ซ.สุขุมวิท 4, 6, 18, 20 และวันที่ 27 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.ริมทางรถไฟสายปากน้ำจากหลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพ – แยกเกษมราษฎร์ และในวันเดียวกัน เขตฯ จะพัฒนาความสะอาดเก็บกวาดใบไม้ ถางหญ้า และถอนวัชพืชเกาะกลางถนนบริเวณสะพานรถยนต์ข้ามถนนพระราม 3

บางพลัดและประเวศแจ้งผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

เขตบางพลัด น.ส.สุรีย์ วัชนะประพันธ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้เปิดรับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 54 จนถึงปัจจุบัน ปรากฏว่ามีผู้มายื่นคำร้อง จำนวน 29,338 ราย จึงขอแจ้งให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องฯ มายื่นภายในวันที่ 31 ม.ค. 55 ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตบางพลัด ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2424 3777 ต่อ 6165-6166
ในส่วนของคำร้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5 กรณีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. กรณีค่าซ่อมแซมบ้าน ที่เสียหายบางส่วนและหรือเสียหายทั้งหลัง (เฉพาะตัวบ้านที่ได้รับความเสียหายเท่านั้น) จะได้รับความช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งผู้ยื่นต้องเป็นเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ประจำ 2. กรณีค่าเช่าบ้าน ผู้ยื่นต้องเป็นผู้เช่าบ้านของผู้อื่นและบ้านเช่าได้รับความเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ จะได้รับความช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้าน ครอบครัวละไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน ไม่เกิน 2 เดือน 3. กรณีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหรือเงินทุนประกอบอาชีพ ผู้ยื่นต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพที่มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพได้รับความเสียหายซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือเป็นรายครอบครัวช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท 4. กรณีค่าจัดการศพ ผู้มีสิทธิยื่นต้องเป็นทายาทตามกฎหมายของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ ได้แก่ สามี ภรรยา บุตร บิดา มารดา และพี่น้องสืบสายโลหิต จะได้รับความช่วยเหลือ กรณีบุคคลทั่วไปช่วยเหลือ 25,000 บาทต่อราย กรณีหัวหน้าครอบครัว/ผู้หาเลี้ยงครอบครัว ช่วยเหลือรวม 50,000 บาทต่อราย ให้ยื่นคำร้องฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00–16.00 น. ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือน ก.พ. 55 โดยสามารถขอรับคำร้องฯได้ที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานเขตบางพลัด หรือดาวน์โหลดที่ www.bangkok.go.th/bangphlat
เขตประเวศ นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ขอเชิญผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตยื่นเอกสารประกอบการขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงการคลัง จำนวน 5 รายการ ได้แก่ กรณีบ้านเสียหายทั้งหลัง จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท กรณีบ้านเสียหายบางส่วน จ่ายจริง ไม่เกิน 20,000 บาท กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วน จนอยู่อาศัยไม่ได้ ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้านครอบครัวละไม่เกิน 1,500 บาท ไม่เกิน 2 เดือน กรณีทรัพย์สินซึ่งเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเสียหาย และหรือเงินทุนประกอบอาชีพ ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท และช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ 25,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัวให้จ่ายอีก 25,000 บาท ซึ่งจะต้องนำเอกสารหลักฐานความเสียหาย หลักฐานการเป็นเจ้าของ หนังสือรับรองที่เขตฯ ออกให้ ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาจำนวน 2 ชุด เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการยื่นขอรับการช่วยเหลือ กรณีเงินช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้าน 1,500 บาท จะต้องมีเอกสารการเช่าบ้านหรือใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีเงินช่วยเหลือด้านเครื่องมือประกอบอาชีพสูญหาย ผู้ประสบภัยจะต้องไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน ณ สถานีตำรวจท้องที่ และให้นำใบแจ้งความมายื่นเป็นหลักฐานด้วย โดยผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตสามารถยื่นเอกสารขอรับการช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2328 7151

เขตดุสิตนำข้าราชการและลูกจ้างเข้าฟังการบรรยายธรรม

น.ส.อารีย์ วงศ์นพรัตน์เลิศ ผู้อำนวยการเขตดุสิต กทม. กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานมีแนวคิดและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อมที่จะให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจและดำรงตนอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม จึงกำหนดนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างรวม 250 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม ในวันที่ 25 ม.ค. 55 ระหว่างเวลา 09.00–10.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดประสาทบุญญาวาส ถ.ดาวข่าง
ผู้อำนวยการเขตดุสิต กล่าวในตอนท้ายว่า การรับฟังการบรรยายธรรมจากพระภิกษุสงฆ์ของวัดในพื้นที่ เล็งเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนในการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา และได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี รวมถึงเป็นผลให้การปฏิบัติน้าที่การงานและการปฏิบัติตนต่อสังคม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม

นักเรียนเขตประเวศชนะการประกวดสวดมนต์หมู่

นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานคร มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัด “กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ 2554–2555” เพื่อร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตั้งมั่นก้าวสู่พุทธชยันตี 2600 ปี ส่งเสริมให้คนไทยร่วมกันสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต เขตฯ ได้นำนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีฯ ครั้งที่ 2 ณ ท้องสนามหลวง ผลการประกวดปรากฏว่า โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับประถมศึกษา และได้เป็นตัวแทนอ่านทำนองเสนาะอวยพรปีใหม่ ประกอบด้วย ด.ญ.อุษณียากรณ์ แซ่ตั้ง ด.ญ.วันวิสา เกตุสุวรรณ์ ด.ญ.กษกร บุนนาค ด.ญ.กุลธิดา พูลวัฒนะ และ ด.ญ.ขนิษฐา แซ่ตั้ง และโรงรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ได้รับรางวัลชมเชย ในระดับมัธยมศึกษา ประกอบด้วย ด.ญ.มาริษา ปิ่นสำอาง ด.ญ.อินทุอร กอบกันนา ด.ญ.อมรวรรณ ศรีวังไสย น.ส.วันทนา กิจบำรุง และน.ส.สาวิตรี แผลติตะ ได้เข้ารับรางวัลจาก ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ

เจ้าหน้าที่เขตหนองแขมนำธรรมะเป็นแนวในการปฏิบัติงาน

นายพิบูล เวคะวากยานนท์ ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ จะดำเนินโครงการคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างราชการใสสะอาดให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหนองแขม และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตหนองแขม สำหรับเดือน ม.ค. 55 จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ในวันที่ 31 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดทองเนียม เขตหนองแขม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี ปฏิบัติถูกต้องและมีศีลธรรม โดยนำคำสอนทางพุทธศาสนามาขัดเกลาพัฒนาชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง โปร่งใส ทั้งนี้การปฏิบัติธรรมดังกล่าวจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้าร่วมกิจกรรมมิให้กระทบต่อการให้บริการประชาชน

คลองสามวาเชิญร่วมบูชาพระถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายนราธิป ภัทรวิมล ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการสร้างพระเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2555 โดยได้สร้างพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช และพระกริ่ง กทม. ซึ่งมีทั้งพระบูชา พระเครื่อง และเหรียญ เพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบในการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน ซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 10 ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สร้างคุณงามความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เขตฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยการบริจาคบูชาองค์พระไว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ยึดเหนี่ยวจิตใจ ณ สำนักงานเขตคลองสามวา ชั้น 1 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 55

สำนักงานเขตบางพลัดเปิดรับลูกจ้างชั่วคราว

น.ส.สุรีย์ วัชนะประพันธ์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส 1 จำนวน 1 อัตราตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1 จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ 1 จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ 1 จำนวน 2 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 3 สำนักงานเขตบางพลัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ม.ค. 55 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 0 2424 3777 ต่อ 6177

พุธ 25 ม.ค. นี้ ประชุมสภากทม.ขอให้กทม.จัดหน่วยงานทางน้ำป้องกันอุบัติภัย

พุธ 25 ม.ค. นี้ ประชุมสภากทม.ขอให้กทม.จัดหน่วยงานทางน้ำป้องกันอุบัติภัย
(23 ม.ค. 55) นายมนัส ปสาทรัตน์ เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า วันพุธที่ 25 ม.ค. 55 จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุม สมัยที่ 1 (ครั้งที่4) ประจำปีพุทธศักราช 2555 มีการเสนอญัตติของนายสุธา นิติภานนท์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถนนทุกสายที่เชื่อมต่อกับบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รวมทั้งในส่วนที่ต้องเพิ่มเติม และญัตติของนางผุสดี วงศ์กำแหง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครจัดให้มีหน่วยงานทางน้ำปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันอุบัติภัย นอกจากนี้ในที่ประชุมอาจมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องติดตามในคราวประชุมครั้งนี้ด้วย

กทม. จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานฝ่ายความมั่นคงป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่

กทม. จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานฝ่ายความมั่นคงป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่
(21 ม.ค. 55) ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สักการะสิ่งศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ว่า ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการเตรียมการก่อการร้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายรักษาความมั่นคงอย่างเต็มที่ ให้ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ อย่างเข้มงวด เคร่งครัด โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก อาทิ ย่านเยาวราช เจริญกรุง ถนนข้าวสาร รวมถึงติดตามตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้ตามปกติมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากฤดูหนาวอากาศแห้งจะทำเกิดอัคคีภัยได้ง่าย และขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว
สำหรับในช่วงของการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ระหว่างวันที่ 23–24 ม.ค. นี้ กรุงเทพมหานครได้กำชับและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นพิเศษ อีกทั้ง ที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในเป็ด ไก่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบสารปนเปื้อนในอาหารและการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

กทม. รับมอบที่ดินในพื้นที่คลองสามวาจากเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เตรียมก่อสร้างโรงพยาบาล

(22 ม.ค. 55) ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย พร้อมกราบนมัสการพระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม หารือเกี่ยวกับที่ดินในพื้นที่เขตคลองสามวา จำนวน 30 ไร่ ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคให้เพื่อสร้างโรงพยาบาล โดยทางวัดได้มอบเงินสมทบทุนในการก่อสร้างด้วยจำนวนหนึ่ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางวัดได้มอบที่ดินซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธามอบให้กับทางกทม.เพื่อก่อสร้างเป็นโรงพยาบาล เป็นการเพิ่มโรงพยาบาลของภาครัฐในการตรวจรักษาประชาชนในเขตพื้นที่ฝั่งกรุงเทพตะวันออก จะได้ฤกษ์ลงเสาเข็มในวันที่ 30 มีนาคม 2555 นี้ โดยมอบหมายให้สำนักการแพทย์เป็นผู้ดูแลและดำเนินการ ซึ่งในการก่อสร้างครั้งแรกจะก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง เพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี พื้นที่ตั้งโรงพยาบาลนั้นอยู่ติดกับถนนนิมิตรใหม่ ถือว่าสะดวกสบายต่อการเดินทางมารับการรักษาของประชาชนในฝั่งกรุงเทพตะวันออกและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงอย่างปทุมธานีด้วย โดยในขณะนี้กรุงเทพมหานครมีโครงการจะก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยจะดำเนินการการก่อสร้างโรงพยาบาลทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน โรงพยาบาลในพื้นที่เขตคลองสามวา และโรงพยาบาลในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเร็วที่สุดเพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ดีที่สุด

1-2 ก.พ. นี้ กทม. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม คกก. บริหารองค์การนายกเทศมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 1

(23 ม.ค. 55) เวลา 13.30 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การนายกเทศมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 1 (The 1st Asian Mayors Forum Executive Board Meeting) ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 55 เพื่อแสดงถึงศักยภาพ เสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งแสดงถึงความพร้อมของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่พร้อมร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ดร.วัลลภ สุวรรณดี นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายทวีศักดิ์ เดชเดโช รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะทูตและผู้แทนจากเมืองสมาชิกคณะกรรมการบริหารองค์การจาก 21 เมือง ร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์การนายกเทศมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum) จัดการประชุมคณะกรรมการ บริหารองค์การนายกเทศมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 1 (The 1st Asian Mayors Forum Executive Board Meeting) ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-2 ก.พ. 55 โดยวันที่ 1 ก.พ. 55 จัดขึ้น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี่ เขตปทุมวัน และวันที่ 2 ก.พ. 55 ณ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือขององค์การและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การบริหารท้องถิ่นภายใต้ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 1. ความท้าทายในการพัฒนา 2. ความร่วมมือระหว่างเมือง 3. การบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน โดยมี นายกเทศมนตรีหรือผู้แทนจากเมืองสมาชิกคณะกรรมการบริหารองค์การจาก 21 เมือง ร่วมประชุมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมพร้อมของกรุงเทพมหานครในการคัดเลือกเป็นเมืองเจ้าภาพในการจัดประชุมนายกเทศมนตรีแห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Mayors Forum General Assembly) ครั้งที่ 3 ในอนาคต
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร พร้อมใจร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจและเป็นที่ยอมรับแก่เมืองสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและเวทีโลก

วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 24 ม.ค.นี้ ที่ศูนย์กีฬาหนองจอก

(23 ม.ค.55) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 11.00 น. : นายวสันต์ มีวงษ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้สำนักการโยธา กทม. ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสนามจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลก (Fursal Stadium) ณ ศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างได้นำเครื่องจักร รถบด รถตัก รถแทรกเตอร์ เข้าดำเนินการปรับพื้นที่ พร้อมทั้งขนย้ายวัสดุก่อสร้าง ปั้นจั่น และหล่อเสาเข็มได้จำนวน 335 ต้น หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เพื่อเริ่มก่อสร้างโครงการฯ แล้ว โดยในวันพรุ่งนี้ (24 ม.ค.) เวลา 14.30 น. จะมีประชุมรายละเอียดและติดตามโครงการ ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ จากนั้นเวลา 16.00 น. จะจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณสถานที่ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคาร Futsal Stadium ด้วย
โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า กทม.ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กองการต่างประเทศ และสำนักงานกฎหมายและคดี ดำเนินการร่างหนังสือเพื่อเสนอแผนงานและโครงการก่อสร้างสนามจัดการแข่งขันฟุตซอลโลกต่อสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า) เนื่องจากฟีฟ่าได้แจ้งให้กทม.นำเสนอถึงความพร้อม เทคนิค และแผนงานต่อฟีฟ่า จากนั้นวันที่ 14 ก.พ.55 ฟีฟ่าจะยืนยันความพร้อมว่าจะใช้สนามกีฬาหนองจอกเป็นสนามการแข่งขันกีฬาฟุตซอลโลกครั้งนี้หรือไม่อย่างไรก็ตาม ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล ณ สนามกีฬาหนองจอก อย่างเต็มที่ตามแผนงานที่กทม.กำหนดไว้

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานฝ่ายความมั่นคงป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่

(21 ม.ค. 55) ณ วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สักการะสิ่งศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ว่า ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการเตรียมการก่อการร้ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ตนได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการทำงานของฝ่ายรักษาความมั่นคงอย่างเต็มที่ ให้ตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆ อย่างเข้มงวด เคร่งครัด โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจำนวนมาก อาทิ ย่านเยาวราช เจริญกรุง ถนนข้าวสาร รวมถึงติดตามตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ใช้งานได้ตามปกติมากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ต่างๆ เนื่องจากฤดูหนาวอากาศแห้งจะทำเกิดอัคคีภัยได้ง่าย และขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว
สำหรับในช่วงของการจัดงานตรุษจีนเยาวราช ระหว่างวันที่ 23 – 24 ม.ค. นี้ กรุงเทพมหานครได้กำชับและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนเป็นพิเศษ อีกทั้ง ที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในเป็ด ไก่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนด้วย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานพบสารปนเปื้อนในอาหารและการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก

ประธานสภากทม.ร่วมงานขอบคุณอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

(20ม.ค.55) นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทรประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายสุธา นิติภานนท์ ส.ก.ภาษีเจริญ นายจตุรงค์ ผ่องลำเจียก ผ.อ.เขตภาษีเจริญ และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เขตภาษีเจริญ ทั้งนี้ปธ.สภากทม.ยังได้กล่าวชื่นชมการปฎิบัติงานที่ทุ่มเทของอาสาสมัครอีกด้วย

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 21- 23 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดการกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555
*****************

10.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ณ วัดมงกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
14.00 น. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “วิกฤตมหาอุทกภัย ปัญหาและแทนวทางแก้ไขการจัดการภาครัฐ”
ณ ห้องประชุม ร.103 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
16.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตรวัดบางกระดี่ ณ วัดบางกระดี่

กำหนดการกรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555
*****************

09.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน
ณ บริเวณหอพระพุทธนวราชบพิตร ศาลเจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ และศาลหลวงปู่มงคลประสาท
10.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นมัสการหลวงพ่อวัดศรีสุดาราม
ณ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย

กำหนดการกรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555
*****************


10.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกทม.
ณ ห้องสุทัศน์ กทม.
13.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดประชุม The Asian Mayors Forum Executive Board Meeting
ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม.
16.30 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีน
ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถ.เยาวราช
13.00 น. นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมใหญ่ สหภาพคนตาบอดโลก
ณ ห้อง รผว.ทยา

กทม. จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยง 35 จุด รับมือสาธารณภัยตรุษจีน 55

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เตรียมมาตรการป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2555 โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันสาธารณภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีนของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 20 – 24 ม.ค. 55 ทั้งนี้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยงานหลักประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดทำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2555 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เจ้าของสถานบริการ และโรงงานต่างๆ ตรวจสอบระบบความปลอดภัยในอาคารของตนเอง และแจ้งเตือนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยทางสายด่วนหมายเลข 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงต่างๆ รอบกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 จุดเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ย่านคนไทยเชื้อสายจีนและย่านชุมชนที่มีบ้านเรือนมีลักษณะเป็นไม้เก่าและแออัดหนาแน่น อาทิ ย่านเยาวราช สำเพ็ง ประตูน้ำ และวงเวียนใหญ่ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 500 คน พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงประจำจุดเสี่ยง และขอฝากเตือนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครระมัดระวังการจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้เจ้า เผากระดาษเงินกระดาษทอง จะต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟและแข็งแรงรองรับ การจุดประทัดต้องจุดในพื้นที่โล่งแจ้ง และขอให้ดูแลธูปเทียน กระดาษเงินกระดาษทอง ให้ดับสนิทก่อนเข้านอนหรือออกจากบ้าน รวมทั้ง ตรวจสอบปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมแซมทันที

สภากทม.ตรวจความเสียหายถนนอุทยาน ชี้ต้องเร่งฟื้นให้กลับมาสวยงามดังเดิม

นายพีรพล กนกวลัย สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพญาไท ในฐานะประธานคณะกรรมการรักษาความสะอาด และสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ประชุมและลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความเสียหายของต้นไม้บริเวณถนนอุทยาน(ถนนอักษะ) โดยมีผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมให้ข้อมูล ณ บริเวณ ถนนอุทยาน(ถนนอักษะ) เขตทวีวัฒนา
ประธานคณะกรรมการกล่าวภายหลังการประชุมและลงพื้นทีว่า จากเหตุเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ทำให้ต้นไม้ได้รับความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะต้นไม้บริเวณถนนอุทยาน(ถนนอักษะ) ซึ่งเป็นถนนที่มีภูมิทัศน์สวยงามอับดับแรกๆ ของกรุงเทพมหานคร และมีต้นลีลาวดีที่ปลูกบริเวณถนนอุทยาน(ถนนอักษะ) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จำนวน 1,900 ต้น ซึ่งคณะกรรมการได้พบว่า ต้นลีลาวดีได้รับความเสียหายประมาณ 90 % ถือว่าเสียหายมาก และต้องมีการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน โดยสำนักงานเขตควรเร่งประสานกับสำนักสิ่งแวดล้อมในการสำรวจความเสียหายอย่างชัดเจน และเร่งทำการฟื้นฟูด้วยการซ่อมแซมหรือดำเนินการปลูกใหม่ทั้งหมดโดยปลูกต้นลีลาวดีเหมือนเดิม หรือปลูกต้นไม้ชนิดอื่นที่ดูแลรักษาได้ง่าย เพื่อให้ภูมิทัศน์บริเวณถนนอุทยาน(ถนนอักษะ) กลับมาสวยงามเช่นเดิม
ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า สำนักสิ่งแวดล้อมควรร่วมประสานกับสำนักงานเขต ในการสำรวจความเสียหายของต้นไม้ในทุกเขตของกรุงเทพมหานคร และเร่งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมและฟื้นฟูต้นไม้อย่างเร่งด่วน อีกทั้งในบางพื้นที่ที่จำเป็นต้องปลูกต้นไม้ใหม่ ก็ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของต้นไม้กับสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นด้วย เพื่อให้ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครกลับมาสวยงามเช่นเดิมต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

เพิ่มเติมกำหนดการ กทม. 20 ม.ค.55

เวลา 10.00 น. คณะกรรมการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สภา กทม. ประชุมพร้อมลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาความสะอาดและสิ้งแวดล้อม
ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

กำหนดการกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

เวลา 14.00 น. แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจสถานประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์ในพื้นที่เขตยานนาวา
ณ เลขที่ 79 ซ.พัฒนาการ (สาธุฯ34)
เวลา 18.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมงานเลี้ยงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
พ.ศ.2554 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักการระบายน้ำ
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม.

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

น.ส.กุลกัลยา ศุขะพันธุ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
สำนักงานเขตบางพลัด รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 19 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส.1 จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 10 อัตรา (เพศชาย) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ชั้น 3 สำนักงานเขตบางพลัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ม.ค. 55 สอบถามโทร. 0 2424 3777 ต่อ 6157 ในวันและเวลาราชการ
สำนักงานเขตป้อมปราบฯ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวนรวม 24 อัตรา ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบฯ ระหว่างวันที่ 23–31 ม.ค. 55 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร. 0 2281 6117

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตพระโขนง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า ในวันที่ 21 ม.ค. 55 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เขตฯ จะดำเนินการล้างทำความสะอาดสะพานลอยหน้าสำนักงานเขต สะพานลอยหน้าดีทแฮมส์ และล้างทำความสะอาดป้ายสัญญาณจราจร ตู้โทรศัพท์ และรั้วราวเหล็ก บริเวณถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร
เขตบางคอแหลม นายบัณฑิต สิทธินามสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม กทม. แจ้งว่า เขตฯ รณรงค์พัฒนาทำความสะอาดและเก็บเศษวัสดุต่างๆ ในพื้นที่เขต เวลา 08.30-12.00 น. โดยวันที่ 23 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดจุดผ่อนผันบริเวณ ซ.กิ่งจันทน์ ซ.สามแยกถนนจันทน์ และล้างทำความสะอาดทางเท้าถนนจันทน์ (ฝั่งขาออก) วันที่ 24 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้าตั้งแต่แยก ถ.ตก (ฝั่งตรงข้ามการไฟฟ้า) - แยกมไหสวรรย์ ถ.เจริญกรุง (ฝั่งซอยเลขคู่) และพัฒนาทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุต่างๆ ซ.เจริญกรุง 86 ซ.มิตรสัมพันธ์ ซ.สุดประเสริฐ 8, 10 ซ.หลังวัดจันทร์ใน ซ.ตระกูลโต๋ว ซ.อยู่ดี 10 และซอยแยก และ ถ.พระราม 3 ซ.1, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 19, 22, 23 วันที่ 25 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้า ถ.พระรามที่ 3 – ถ.ตก (ฝั่งซ้าย) และพัฒนาทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุต่างๆ ซ.เจริญกรุง 109 และซอยแยก ซ.สุดประเสริฐ 3, 4, 5, 6, 7 ซ.อยู่ดี 4 และซอยแยก และ ซ.ประดู่ 29, 33 วันที่ 26 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้าตั้งแต่แยกไฟแดงมไหสวรรย์ - หน้าวัดราชสิงขร และพัฒนาทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุต่างๆ ซ.มาตานุสรณ์ (ฝั่งซ้าย) ซ.แฉล้มนิมิตร 1, 3, 5 ซ.อยู่ดี 4 และซอยแยก ซ.อยู่ดี 11-1 และ ซ.ประดู่ 36, 38 วันที่ 27 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้าตั้งแต่หน้าวัดราชสิงขร – สะพานคลองกรวย (สุดพื้นที่เขต) และพัฒนาทำความสะอาดเก็บเศษวัสดุต่างๆ ซ.มาตานุสรณ์ (ฝั่งขวา) ซ.แฉล้มนิมิตร 2, 4, 6 ซ.อยู่ดี 10 และซอยแยก ซ.ประดู่ 55 และถนนพระราม 3 ซ.1, 3, 5, 6, 14, 16, 22 วันที่ 28 ม.ค. 55 ล้างทางเท้าตั้งแต่สะพานคลองกรวย – ปาก ซ.เจริญกรุง 81 และพัฒนาทำความสะอาดและเก็บพัสดุต่างๆ ซ.เจริญกรุง 80, 109 และซอยแยก ซ.สุดประเสริฐ 3, 4, 5, 6, 7 ซ.จันทน์ 42, 51 ซ.อยู่ดี 4 และซอยแยก และ ซ.ประดู่ 29, 33 วันที่ 29 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณถนนจันทน์ (ฝั่งขาเข้า) และพัฒนาทำความสะอาดและเก็บพัสดุต่างๆ ซ.เจริญกรุง 109 และซอยแยก ซ.สุดประเสริฐ 3, 4, 5, 6, 7 ซ.อยู่ดี 4 และซอยแยก และซ.ประดู่ 29, 33 วันที่ 31 ม.ค. 55 ล้างทำความสะอาดทางเท้าบริเวณถนนจันทน์ (ฝั่งขาเข้า) และพัฒนาทำความสะอาดและเก็บพัสดุต่างๆ ซ.เจริญกรุง 109 และซอยแยก ซ. สุดประเสริฐ 3, 4, 5, 6, 7 ซ.อยู่ดี 4 และซอยแยก และ ซ.ประดู่ 29, 33 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 0 2291 0287
เขตสาทร น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่คนงานกวาด รถบรรทุกน้ำ รถเก็บขนมูลฝอย ดำเนินการล้างทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาศาสนสถาน โบราณสถานให้สะอาดสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย ในวันที่ 24 ม.ค. 55 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดปรก / เขตฯ โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกลาง กรมขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดควันดำในวันที่ 24 และ 26 ม.ค. 55 เวลา 10.00–14.00 น. บริเวณจุดตรวจหน้าโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ถ.สาทรใต้
เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนพัฒนาความสะอาดพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์พัฒนาทำความสะอาดทางเท้า ผิวจราจร ศาลาที่พักผู้โดยสาร สะพานลอยคนข้ามและป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ โดยวันที่ 21 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.สุวินทวงศ์ วันที่ 22 ม.ค. 55 ถ.นิมิตใหม่ วันที่ 23 ม.ค. 55 ถ.สีหบุรานุกิจ วันที่ 25 ม.ค. 55 พัฒนาไหล่ทางที่ ถ.สุวินทวงศ์ และวันที่ 26 ม.ค. 55 ถ.รามอินทรา ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.
เขตราษฎร์บูรณะ นางฉัฐนันท์ อินทราชา ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดโครงการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในวันที่ 23 ม.ค. 55 บริเวณชุมชนมิ่งประชา เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
เขตสวนหลวง นายประเวศ เพียรธรรม ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ล้างทำความสะอาดถนน ตรอก ซอย และสะพานลอยคนข้าม เวลา 10.00–11.30 น. ในวันที่ 24 ม.ค. 55 บริเวณสะพานลอยคนข้าม ถ.พัฒนาการ ตั้งแต่คลองสะแก – ปาก ซ.พัฒนาการ 18 จำนวน 3 สะพาน วันที่ 25 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.อ่อนนุช จำนวน 2 สะพาน วันที่ 26 ม.ค. 55 บริเวณ ถ.ศรีนครินทร์ จำนวน 3 สะพาน ตั้งแต่คลองกะจะ - คลองประเวศบุรีรมย์ และวันที่ 27 ม.ค. 55 เวลา 14.00-15.30 น. บริเวณ ถ.รามคำแหง จำนวน 2 สะพาน โดยล้างคราบสกปรก ฝุ่นละออง ข้อความต่างๆ ที่มีผู้ขีดเขียนเพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

หนองจอกร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิต

หนองจอกร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคโลหิต
นายภิญโญ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานเขตหนองจอกร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ได้กำหนดจัดโครงการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วไป เป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับเดือนแรกของปี 2555 กำหนดรับบริจาคในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 ซึ่งตรงกับวันตรุษจีน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาประชาคมเขตหนองจอก โดยบุคคลที่สามารถบริจาคโลหิตได้มีอายุตั้งแต่ 17 – 60 ปี น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สำนักงานเขตหนองจอก จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก และประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะบริจาคโลหิตเพื่อมีส่วนร่วมสงเคราะห์ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ได้ทราบ โดยทั่วกัน

เมาอย่าขับ กลับบ้านปลอดภัย

น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า วันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ในปีนี้ตรงกับวันที่ 23 ม.ค. 55 ด้วยการนำครอบครัวบุตรหลานไปไหว้บรรพบุรุษ และเป็นช่วงเวลาพักผ่อนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีการพบประสังสรรค์กันระหว่างครอบครัวญาติพี่น้อง อาจมีการดื่มสุราระหว่างทางพร้อมขับรถขณะที่มีอาการมึนเมาทำให้เกิดความประมาทก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร โดยเฉพาะปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุต้องเสียชีวิตทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการเขตสาทร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญๆ อย่างต่อเนื่อง จึงควรระมัดระวังการขับรถบนท้องถนนในช่วงเทศกาลดังกล่าว หากต้องเดินทางไกลควรงดดื่มสุรา “เมาอย่าขับ กลับบ้านปลอดภัย” ลด ละ เลิก เพื่อความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความประมาท เป็นการลดปัญหาดังกล่าวได้ถ้าประชาชนร่วมมือร่วมใจเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยจากสุรา เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงานที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

มีนบุรีฝึกอาชีพฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด

นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดโครงการ “ฝึกอาชีพฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลด” ประกอบด้วย บริการตัดผม เสริมสวย ฝึกวิชาชีพห่อของขวัญ การทำกล่องผ้าไหม การทำการบูร การสานตะกร้าพลาสติก เป็นการเสริมเพิ่มรายได้ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในชุมชน รวม 32 ชุมชน อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 21 ม.ค. 55 จะดำเนินโครงการที่ชุมชน หมู่ 6 พัฒนาและชุมชนคู้ล่างสร้างสรรค์ ตั้งจุดบริการ ณ ลานอเนกประสงค์ของชุมชน นอกจากนี้ยังให้บริการที่ชุมชนสุกกาทอง โครงการ 2 บริเวณที่ทำการชุมชน ในระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และวันที่ 22 ม.ค. 55 จะดำเนินโครงการที่ชุมชนอิดซ์ฮาร์ด ชุมชนอิดซ์ฮาร์ดพัฒนา ชุมชนบึงพระยา ในระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. และให้บริการที่ชุมชนภราดรพัฒนา ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. เขตฯ ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พระโขนงเตือนระวังไฟช่วงเทศกาลตรุษจีน

พระโขนงเตือนระวังไฟช่วงเทศกาลตรุษจีน
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. แจ้งว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค. 55 เป็นเทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งเป็นธรรมเนียมและประเพณีปฏิบัติที่ประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษและทำความสะอาดบ้านเรือนของตน เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูของลูกหลาน เขตฯ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงขอเตือนให้ระมัดระวังในการจุดธูปเทียนบูชา การเผากระดาษเซ่นไหว้ และการใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด โดยการดับธูปเทียนให้เรียบร้อยก่อนเข้านอนหรือออกจากบ้าน และปิดแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ปทุมวันอบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากแมลงและสัตว์นำโรคฯ

นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความเดือดร้อนด้านสุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดอบรมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและภัยจากสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคสู่คน ตลอดจนไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรคให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 55 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตปทุมวัน โดยรุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้ประกอบการสถานประกอบการผลิตอาหาร จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ผู้ค้าในตลาดผู้ค้าอาหารในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 200 คน รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะครู นักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ กรรมการชุมชน และอาสมัครสาธารณสุข จำนวน 200 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขใจและมีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ

รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และ รพ.อุบาลรัตน์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรง

นายกฤษฎา กลันทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. แจ้งว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ โดยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรุงเทพมหานคร และข้าราชการบำนาญ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 55 เป็นต้นไป กรณีผู้ป่วยนอกสามารถใช้บริการได้หลังจากลงทะเบียน 15 วัน สำหรับผู้ป่วยในสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันทีที่สมัครลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2224 0486 หรือเบอร์ภายในโทร. 1187
นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลอุบลรัตน์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานพยาบาลของเอกชนเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนที่ยังไม่ได้ เข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายตรงกับกรุงเทพมหานครให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่ายที่รวมค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามประเภท อัตราค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน 2,000 บาทต่อครั้ง โดยแนบใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมของสถานพยาบาลที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบเบิกจ่ายตรง และหนังสือส่งตัวผู้ป่วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไตเพื่อประกอบการเบิกจ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กทม. โทร. 0 2224 0486

กระตุ้นผู้บริหารกทม. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักการโยธา

(18 ม.ค. 55) นายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.
ในที่ประชุมนายพิรกร วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการโยธา โดยอภิปรายว่า ปัจจุบันสำนักการโยธาทำงานไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 5 ด้าน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานครแต่การบริหารจัดการของสำนักการโยธาล่าช้าไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบแบบอาคารที่ล่าช้ามาก การเวนคืนและจ่ายค่าเวนคืนล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการโยธา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปรายถึงไฟฟ้าส่องสว่างในหลายพื้นที่ โดยเสนอให้สำนักการโยธาเข้าสำรวจปัญหาและเข้าไปติดตั้งหรือซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว และได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเสนอให้กับผู้บริหารดำเนินงานต่อไป

ย้ำหัวหน้าหน่วยงานดูแลความปลอดภัยพื้นที่จากเหตุก่อการร้าย

(19 ม.ค. 55) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 14.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานคร โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยได้แต่งตั้ง นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เนื่องนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ ลาออกจากตำแหน่ง พร้อมกันนี้ยังได้แต่งตั้งให้ นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัน อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ม.ค. 55 เป็นต้นไป
ในการประชุมครั้งนี้ ผู้ว่าฯกทม. ได้ย้ำให้สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้อำนวยการเขตกำชับผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่เทศกิจ และพนักงานกวาด ช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งติดตามด้านการข่าว และประสานเครือข่ายภาคประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาดูแลความปลอดภัย หากพบวัตถุผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่โดยเร็ว เนื่องจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกประกาศเตือนเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 55 ที่ผ่านมา ให้ระมัดระวังผู้ก่อการร้ายต่างชาติซึ่งอาจก่อเหตุให้พื้นที่กรุงเทพฯ ในระยะเวลาอันใกล้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกจำนวนมาก ซึ่งแม้ว่าการดูแลความปลอดภัยจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านความมั่นคง แต่กทม. ให้ฐานะดูแลรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องให้ความสนใจและดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการเขต ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีเงิน 5,000 บาท ในส่วนของ 30 เขตชุดแรกที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค. 55 ส่วนอีก 12 เขตที่ประกาศภายหลังซึ่งรับคำร้องจากประชาชนไปแล้วนั้นก็ให้เร่งดำเนินเช่นกัน พร้อมกันนี้ให้เร่งลอกท่อระบายน้ำและขุดลอกคูคลอง เนื่องจากในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาท่อระบายน้ำและคูคลองส่วนใหญ่ตื้นเขินจากดิน โคลน และทรายที่มากับน้ำ อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะมาด้วย

กทม.เตรียมยื่นฟ้องหมิ่นประมาทฮั้วประมูล CCTV

รองผู้ว่าฯ ธีระชนแถลงผลการตรวจสอบติดตั้ง CCTV กทม. หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เรียกเอกสารหลายหน่วยงานเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อกล้องลักษณะเดียวกัน ยืนยัน CCTV กทม.ไม่ได้มีราคาสูงตามข้อกล่าวหา มอบทีมกฎหมายรวบรวมเอกสารเตรียมยื่นฟ้องผู้กล่าวหา ใส่ความ ฐานหมิ่นประมาททำให้องค์กรเสื่อมเสียและดูหมิ่นการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงฟ้องตามข้อบังคับประมวลจริยธรรม เพื่อกู้ศักดิ์ศรีกทม.คืน
(19 ม.ค.55) ที่ศาลาว่าการกทม. เวลา 13.00 น. : ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวชี้แจงกรณีการตรวจสอบการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งก่อนหน้านี้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวหากทม.ทุจริตการประมูลจัดซื้อกล้อง CCTV โดยใช้ถ้อยคำส่อเสียด ดูถูก เหยียดหยาม เป็นการดูหมิ่นกรุงเทพมหานครนอกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง อีกทั้งยังมีกรรมาธิการวิสามัญบางท่านซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้แสดงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกันต่อผู้แทนของกทม.ในการประชุมชี้แจงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้บุคคลที่สาม และประชาชนทั่วไปขาดความเชื่อถือศรัทธาในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกทม. คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดังกล่าวได้เรียกตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับราคาค่าติดตั้งสายเคเบิลเส้นใยแก้วนำแสง จุดติดตั้งกล้อง CCTV กล้องดัมมี่ และอุปกรณ์หุ้มกล้อง ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบโทรทัศน์วงจรปิด ตลอดจนค่าประกันวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งได้เรียกเอกสารจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ โครงการติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงและกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และข้อมูลรายละเอียดราคาสายใยแก้วนำแสงและราคาเดินสายใยแก้วนำแสงของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคา ปรากฏว่า โครงการจัดซื้อกล้อง CCTV สายไฟเบอร์ออพติคภายใต้คุณภาพและปริมาณงานเดียวกันพบว่า การจัดหาของกรุงเทพมหานคร มิได้มีราคาสูงกว่าการจัดหาของสำนักงาน ป.ป.ช. และ การไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดดังกล่าวได้เรียกเอกสารเพิ่มเติมการจัดหาอุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันกับของกระทรวงมหาดไทย สนามบินสุวรรณภูมิ และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาตรวจสอบเปรียบเทียบเพิ่มเติมอีกด้วย
รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เพื่อเป็นการรักษาศักดิ์ศรีของกรุงเทพมหานคร รวมถึงการปฏิบัติงานของข้าราชการ กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมายและคดีรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อพิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีตามความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 328 และ 393 ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้กรุงเทพมหานครเสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง อีกทั้งดำเนินคดีตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลกฎหมายจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ ข้อ 15 และ 38 ที่ระบุให้สมาชิกและกรรมาธิการต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใดโดยไม่มีพยานหลักฐาน หรือนเอาเรื่องเป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ หรือที่อื่นใด ซึ่งหากสมาชิกหรือกรรมาธิการผู้ใดฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้อใดให้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะพิจารณาลงโทษสมาชิกหรือกรรมาธิการ กรณีเป็นความผิดไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษโดยการตักเตือน ตำหนิ ให้ขอโทษต่อที่ประชุมตามที่คณะกรรมการกำหนด หรือประณามให้เป็นที่ประจักษ์ หากเป็นความผิดร้ายแรงให้ลงโทษโดยการเสนอถอดถอนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามกฎหมายต่อไป
รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวด้วยว่า โดยส่วนตัวแล้ว ไม่อยากเห็นนักการเมืองเอาความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อลดความน่าเชื่อถือหรือทำร้ายฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำร้ายองค์กรซึ่งจะต้องทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและตนเองจะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกชื่อเสียงและเกียรติยศของกรุงเทพมหานครกลับคืนมา กทม.ขอยืนยันว่ายินดีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขององค์กรอิสระต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สตง. ดีเอสไอ หรือ ป.ป.ช. ในทุกเรื่อง ทั้งนี้เพียงต้องการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการตรวจสอบในอนาคตต่อไป