ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. เปิดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 10

(30 ม.ค. 55) เวลา 08.45 น. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 10 ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 11 พ.ค. 55 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรก จากการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 9 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน 38 คน ร่วมในพิธีเปิด ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมปริ๊นเซส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 10 เพื่อพัฒนานักบริหารให้เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง มีภาวะผู้นำที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน รวมทั้งดำรงตนเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงาน ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จำนวน 30 คน และข้าราชการ พนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด จำนวน 8 คน รวมจำนวน 38 คน การฝึกอบรมเป็นแบบไป-กลับ ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการฝึกอบรมแบบพักค้าง ลักษณะของการฝึกอบรมเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกปฏิบัติ และการดูงานในต่างจังหวัดและต่างประเทศ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรและมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายชิดชูเกียรติ “นคราภิบาล”
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 10 ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณของนักบริหาร เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารภายใต้สภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รอบด้าน และเชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการประสานงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานต่างสังกัดที่ร่วมการฝึกอบรม นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นำประโยชน์และสัมพันธภาพมาสู่บุคลากรและหน่วยงานของกรุงเทพมหานครต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น