ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

ตั้งกรรมการจัดการมูลฝอยของกทม. บริหารจัดการขยะเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 293/2555 ลงวันที่ 20 ม.ค. 55 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยมี นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นที่ปรึกษา นายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (สั่งราชการสำนักสิ่งแวดล้อม) เป็นรองประธานกรรมการ นายสัญญา จันทรัตน์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ ศึกษาและประเมินแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว วิเคราะห์และประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครตามแนวทางและข้อเสนอของบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บท พิจารณากำหนดแนวทางและกระบวนวิธีในการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยจะต้องรายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบความคืบหน้าเป็นระยะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น