ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

กระตุ้นผู้บริหารกทม. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักการโยธา

(18 ม.ค. 55) นายสุทธิชัย วีระกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกทม.
ในที่ประชุมนายพิรกร วีรกุลสุนทร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง ได้เสนอญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการโยธา โดยอภิปรายว่า ปัจจุบันสำนักการโยธาทำงานไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ 5 ด้าน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานครแต่การบริหารจัดการของสำนักการโยธาล่าช้าไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบแบบอาคารที่ล่าช้ามาก การเวนคืนและจ่ายค่าเวนคืนล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการของกรุงเทพมหานคร และการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้กรุงเทพมหานครเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักการโยธา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ร่วมกันอภิปรายถึงไฟฟ้าส่องสว่างในหลายพื้นที่ โดยเสนอให้สำนักการโยธาเข้าสำรวจปัญหาและเข้าไปติดตั้งหรือซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนและเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว และได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานครเสนอให้กับผู้บริหารดำเนินงานต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น