ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ปทุมวันนำเจ้าหน้าที่พัฒนาเพิ่มศักยภาพการให้บริการ

นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 55 ณ โรงแรมคลองทราย รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเกิดความรักความสามัคคี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มวิสัยทัศน์การวางแผนพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการให้บริการประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้ เขตฯ มีความจำเป็นต้องงดการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎร์และการทำบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักงานเขต และจุดบริการด่วนมหานคร (BMA Express) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสยาม ในวันที่ 21-22 ม.ค. 55 ยกเว้นการรับแจ้งตาย โดยจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 55 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น