ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตบางกอกน้อยติวเข้มผู้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ

นายอภิรัฐ ตราดุษฎี ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2555 จำนวน 1,169 คน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ในวันที่ 30 ม.ค. 55 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสุวรรณาราม แขวงศิริราช เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายอาหาร ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้จำหน่ายอาหารเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ในการประกอบปรุง และ จำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์งานด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร โดยการตรวจสอบ ด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร จากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตฯ ให้อยู่ภายใต้กรอบและทิศทาง ในการดำเนินการด้านอาหารปลอดภัยให้มีความต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น