ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม.ชี้แจงกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยล่าช้า

นายวสันต์ มีวงษ์ โฆษกของกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ย.54 โดยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในกรุงเทพมหานคร กรอบครัวเรือน 621,355 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 3,106,775,000 บาท ในพื้นที่ 30 เขตแรกที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้า โดยมีผู้มายื่นคำร้องแล้ว จำนวน 538,056 ครัวเรือน ซึ่งสำนักงานเขตได้ออกหนังสือรับรองแล้ว จำนวน 434,379 ครัวเรือน และส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นทางการแล้ว จำนวน 382,524 ครัวเรือน โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ม.ค.55 ธนาคารออมสินได้จ่ายเงินแล้ว จำนวน 242,785 ครัวเรือน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ขออนุมัติจำนวนครัวเรือนเพิ่มเติม โดยส่งข้อมูลจำนวนครัวเรือนและเขตที่ขอเพิ่มเติมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.54 รวมจำนวนครัวเรือนที่ขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมในกลุ่ม 30 เขตแรก จำนวน 260,197 ครัวเรือน นอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติม อีก 12 เขต ครัวเรือนประสบภัยจำนวน 207,690 ครัวเรือน รวมจำนวนครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมด 42 เขต เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,089,242 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ในส่วนของครัวเรือนที่เสนอขออนุมัติในภายหลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ซึ่งคณะกรรมการ กฟย. ควรเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินในส่วนที่เหลือตามที่กรุงเทพมหานครได้เสนอไปแล้วอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโดยเร็ว และคาดว่าเงินช่วยเหลือกรณี 5,000 บาท ที่ขออนุมัติเพิ่มเติมจะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 31 ม.ค.นี้
อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ได้สั่งการให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าวดำเนินการอย่างเร่งด่วนในทุกกรณีเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น