ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

กทม. เพิ่มศักยภาพผู้บริหารมหานครระดับต้น

กทม. จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น สร้างนักบริหารรุ่นใหม่ เพิ่มศักยภาพการบริหาร สร้างวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำ เน้นการปรับตัวให้ทันกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(25 ม.ค. 55) นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้น กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 14 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารราชการกรุงเทพมหานครกับกระแสการเปลี่ยนแปลง” โดยมีข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 46 คน รวมถึงข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัด จำนวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ร่วมการฝึกอบรม ณ โรงแรมเวียงใต้ เขตพระนคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อภารกิจตลอดจนเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการผลักดันให้การดำเนินงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังหลักหรือเป็นผู้ช่วยบริหารงานของหน่วยงาน จะเป็นผู้กำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติให้งานบรรลุผลสำเร็จ จึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติทางการบริหารที่ทันสมัย สำหรับการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารมหานครระดับต้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ภาวะผู้นำ และเสริมสร้างการประสานงานราชการกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สำคัญในการช่วยอำนวยการ การควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 5 หมวดวิชา คือ 1. การพัฒนาภาวะผู้นำ 2. การบริหารมหานคร 3. การบริหารทรัพยากร 4. คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต และ 5. การเสริมสร้างประสบการณ์และบูรณาการความรู้ โดยเป็นการอบรมแบบไป–กลับ และพักค้างในเขตกรุงเทพฯ การดูงานต่างจังหวัด และต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น