ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

เชิญเยาวชนกรุงเทพฯ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนกรุงเทพมหานครได้เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 23-28 เม.ย. 55 ตามโครงการความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล เพื่อให้เยาวชนของทั้งสองเมืองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและวัฒนธรรม โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร นำความรู้ความสามารถ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของไทยไปเผยแพร่ให้ชาวกรุงโซลได้รู้จัก เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงโซล รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง
กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนเยาวชนกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 15-19 ปี หรือผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2536-2540 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี และสุขภาพแข็งแรง สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมตลอดทั้งโครงการ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซลได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 55 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโหลดใบสมัครและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานครค ที่ http://www.bangkok.go.th/iad ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นและประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบให้ทราบทางเว็บไซต์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น