ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ปทุมวันเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกทม.

นางภาวิณี อามาตย์ทัศน์ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. แจ้งว่า เนื่องจากการยื่นขออนุญาตประกอบการอาหารรายใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตประจำปี ผู้ประกอบการจะต้องแนบหนังสือรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครของผู้สัมผัสอาหารมาเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องตลาด พ.ศ. 2546 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร (ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการ) จะต้องมีความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร โดยผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะทั้งกรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบปรุง เก็บรักษา ตลอดจนสุขวิทยาส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัยฯลฯ ดังนั้นเขตฯ จึงได้จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย แบ่งตามแขวง ดังนี้ ผู้ประกอบการแขวงลุมพินี กำหนดอบรมในวันที่ 28 ก.พ. 55 ผู้ประกอบการแขวงปทุมวัน กำหนดอบรมในวันที่ 29 ก.พ. 55 และผู้ประกอบการแขวงวังใหม่และแขวงรองเมือง กำหนดอบรม ในวันที่ 1 มี.ค. 55 เวลา 08.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา
เขตฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร ผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการในพื้นที่ที่ยังไม่เคยเข้ารับการอบรมหรือเคยผ่านการอบรมมาแล้วครบ 3 ปี สมัครเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตปทุมวัน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ม.ค. 55 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2214 1044 หรือ 0 2214 3004 ต่อ 6319-9

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น