ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

หวัดจ่อระบาด กทม. สั่งจับตาใกล้ชิด

นางมนทิรา ทองสาริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวว่า จากสถิติผู้ป่วยในระบบการเฝ้าระวังโรค โดยกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย แสดงให้เห็นแนวโน้มว่าช่วงฤดูหนาวปีนี้ อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค. 54 ที่ผ่านมา จนปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์สูงกว่ามาตรฐาน ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงสั่งการให้ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 แห่งซึ่งเป็นเครือข่ายบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ แหล่งชุมนุมชน ศาสนสถานและพื้นที่ซึ่งมีคนหมู่มากอยู่ร่วมกัน รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนทราบแนวทางการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่มีผู้คนแออัด เช่น โรงภาพยนตร์ ห้างสรรพสินค้า ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ โดยเฉพาะหลังการไอ จาม สัมผัสผู้ป่วยหรือจับสิ่งของสาธารณะ ราวรถเมล์ ราวบันได รักษาร่างกายให้อบอุ่นเสมอ ถ้าเป็นหวัด ไอ จาม ควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
สำหรับกลุ่มเสี่ยงซึ่งอาจป่วยและมีอาการรุนแรง เป็นอันตรายถึงชีวิต 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์มากกว่า 7 เดือนขึ้นไป ผู้มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กิโลกรัม ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี ผู้มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด หัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคปอดอุดกั้น เบาหวาน ธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยภูมิคุมกันผิดปกติ ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด ผู้พิการทางสมองที่ช่วงเหลือตนเองไม่ได้และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับซากสัตว์ปีก จึงควรไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรคพยาบาลภาครัฐ-เอกชนอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น