ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555

เขตคันนายาวขยายเวลายื่นแบบฯ และชำระภาษี

นายหัสฎิณ ปิ่นประชาสรร ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการลดภาระด้านการเงินและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้เสียภาษีที่ประสบอุทกภัย กรุงเทพมหานครจึงได้ประกาศขยายกำหนดเวลายื่นแบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2555 ออกไป 2 เดือน จากเดิมภายในเดือน ก.พ. 55 เป็นภายในเดือน เม.ย. 55 และขยายกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2555 ออกไป 3 เดือน จากเดิมภายในเดือน เม.ย. 55 เป็นภายในเดือน ก.ค. 55
นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการเยียวยาด้วยการลดภาษีสำหรับผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่สามารถประกอบกิจการเพื่อหารายได้ในระหว่างเกิดอุทกภัย สามารถยื่นคำร้องขอลดภาษีในปี 2555 พร้อมกับการยื่นแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) เพื่อเสียภาษี และสามารถผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ 3 งวด โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม รวมถึงการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่สำหรับที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยหากเสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเนื้อที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ให้ยกเว้นได้ทั้งหมด และหากเสียหายเกินกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนเนื้อที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกให้ลดภาษีได้ตามส่วนที่เสียหาย ทั้งนี้ประชาชนผู้เสียภาษีที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคันนายาว สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตคันนายาว หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0 2379 9946-7 หรือ 0 2379 9961-3 ต่อ 5170-5171

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น