ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สพข. นำข้าราชการ-ลูกจ้างกทม. ปฏิบัติธรรมและรักษาศีล ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

นายหรรษารมย์ โกมุทผล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กทม. เปิดเผยว่า สถาบันฯ จะดำเนินโครงการรักษาศีลและเจริญภาวนา รุ่นที่ 1 ให้แก่ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนัก สำนักงาน ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต จำนวน 107 คน กำหนดการฝึกอบรมแบบพักค้าง 4 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 27-30 ธ.ค. 54 ณ วัดไทรงามธรรมธราราม ต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจ เข้าถึงหลักธรรม คำสอนของศาสนา สามารถนำกลวิธีของหลักธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตด้วยปัญญาและมีสติ มีเมตตาจิต รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งการปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีลและเจริญภาวนา ถือเป็นทางสายเอกที่สร้างบุญให้กับตนเองซึ่งได้ผลดีที่สุด รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดถือการปฏิบัติงานเพื่อองค์กร และประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ อันจะส่งผลทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น