ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สรุปข่าวบริการสำนักงานเขต

สำนักงานเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานครพร้อมบริการทุ่มเทการทำงาน เพื่อสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ดังนี้
เขตบึงกุ่ม นายกฤษณ์ เกียรติพนชาติ ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ด้วยวิธี การจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ลงพื้นที่แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนะนำให้ความรู้และดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ทั้งนี้เพื่อให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายหมดไปจากพื้นที่ โดยวันที่ 26-30 ธ.ค. 54 ดำเนินการที่ชุมชนหมู่บ้าน ธนะธานี 3 ชุมชนโพธิ์ทอง ชุมชนข้างโรงเรียนสายอักษร ชุมชนเพชรคลองจั่น ชุมชนบางเตยล่าง และชุมชนแก้วฟ้าชัยมงคล
เขตธนบุรี นายระบิล ปานแม้น ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้จัด “โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน” ขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจซึ่งผ่านการอบรมอาสาจราจรแล้วมาอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนผู้ปกครองประชาชนทั่วไปบริเวณหน้าสำนักงานเขตและหน้าโรงเรียนที่มีการจราจรหนาแน่นในพื้นที่เขตตั้งแต่เวลา 07.00-08.00 น. และ 15.00-16.00 น. ดังนี้ โรงเรียนวัดเวฬุราชิณโรงเรียนวัดบางสะแกใน ถนนเทอดไท โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย ถนนวุฒากาศโรงเรียนศึกษานารี ถนนประชาธิปก โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา โรงเรียนแสงอรุณถนนเทศบาลสาย 1
เขตมีนบุรี นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. เปิดเผยว่า เขตฯ ได้เข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และกำหนดแผนเพื่อฟื้นฟูพัฒนาความสะอาดร่วมกับชาวหมู่บ้านศุภาลัยแกรนด์เลค “Big Cleaning Day” ในวันที่ 23 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 06.59 น.เป็นต้นไป
เขตคลองเตย นายสมชีพ ไชยเขตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการพัฒนาความสะอาด เก็บกวาดใบไม้ เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ถางหญ้า ถอนวัชพืช และเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันที่ 23 ธ.ค. 54 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ดำเนินการพัฒนาความสะอาดคลองคาง ซอยสุขุมวิท 50 / เขตฯ รณรงค์พัฒนาความสะอาดล้างทางเท้า ผิวจราจร และจุดพักขยะเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 23 ธ.ค. 54 เวลา 14.00–16.00 น. บริเวณ ถ.สุขุมวิท ตั้งแต่แยกพระโขนง - ซอยสุขุมวิท 42

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น