ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เขตจอมทอง ในวันคล้ายวันประสูติพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์

(22 ธ.ค. 54) นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร นายนิวัฒน์ ไชยมิ่ง ผู้อำนวยการเขตจอมทอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงาน ณ บริเวณวัดบางประทุนนอก เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านเกษตรอยู่อีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรายได้ที่เกิดจากอาชีพการเกษตร ในเขตจอมทอง การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการดำเนินการวิธีหนึ่ง ที่สามารถให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ให้บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังเร็วขึ้น เป็นการบูรณาการนักวิชาการในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เข้าช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกจุด สร้างแรงดึงดูดใจจากเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย เป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัวและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนเป็นการฟื้นฟูอาชีพการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สำหรับงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้จัดขึ้นที่วัดบางประทุนนอก เขตจอมทอง ในวันที่ 22 ธ.ค. 54 ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. โดยเปิดให้บริการเกษตรกรในคลินิกต่างๆ ดังนี้ คลินิกสัตว์ ให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คลินิกประมง ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสัตว์น้ำ คลินิกพืช ตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูพืช คลินิกดิน วิเคราะห์และตรวจสอบดินและปุ๋ย คลินิกชลประทาน การบริหารจัดการน้ำ คลินิกสหกรณ์ การดำเนินงานด้านสหกรณ์ คลินิกบัญชี แนะนำการจัดทำบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม สายใยรักแห่งครอบครัว การแจกหน่อพันธุ์กล้วยไม้ การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การดำเนินงานให้บริการในครั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เปิดให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จะนำข้อมูลผลการให้บริการด้านต่างๆไปประมวลผลและจัดทำแผนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเกษตรกรผู้เข้ารับบริการตามคลินิกต่างๆ ยังได้นำความรู้ที่ได้รับจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละคลินิกไปใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนา การผลิตทางการเกษตร เพื่อให้มีการพัฒนาผลผลิตและรายได้อย่างยั่งยืน อันจะเกิดผลดีต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น