ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

สผม. จัดประชุมพิจารณาคำขอเสนอโครงการจัดรูปที่ดินสวนหลวง ร.9

น.ส.อมรรัตน์ กฤตยานวัช รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า สำนักผังเมืองจะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 ธ.ค. 54 เวลา 10.30 ณ ห้องสุทัศน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกทม. เพื่อพิจารณาคำขอเสนอโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 ซึ่งระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอจัดรูปที่ดินฯ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ที่จะดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินให้ยื่นคำขอเสนอโครงการตามแบบ จร.2 ต่อเลขานุการคณะกรรมการส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่โครงการนั้นตั้งอยู่ พร้อมหลักฐานและรายละเอียดของโครงการจัดรูปที่ดิน เช่น ชื่อโครงการ ชื่อผู้ดำเนินโครงการ ที่ตั้งสำนักงานโครงการ หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินโครงการ ผังแม่บทการจัดรูปที่ดิน แผนการเงินและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน เป็นต้น ซึ่งสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 ได้ยื่นหนังสือสมาคมจัดรูปที่ดินฯ พร้อมคำขอเสนอโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 พร้อมหลักฐานและรายละเอียดของโครงการเรียบร้อยแล้ว ในลำดับต่อไปจะได้มีการมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีประกาศโครงการจัดรูปที่ดินบริเวณสวนหลวง ร.9 และมีหนังสือแจ้งไปยังภูมิลำเนา ของเจ้าของที่ดินทางไปรษณีย์ตอบรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น