ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มีนบุรีประกาศชื่อเพื่อขอรับเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งที่ 2

นายอรุณ พ่วงสมบัติ ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้พิจารณาคำร้องเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบครัวละ 5,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 1,399 ราย โดยได้ปิดประกาศรายชื่อพร้อมมอบหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่เต็นท์หน้าพิพิธภัณฑ์ฯ ภายในสำนักงานเขตฯ และสามารถตรวจรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/minburi หรือ www.gsb.or.th
สำหรับเอกสารที่ต้องนำไปแสดงในวันรับเงินที่ธนาคาร ได้แก่ หนังสือรับรอง (ฉบับจริง) บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา ส่วนกรณีการมอบฉันทะต้องมีเอกสาร ดังนี้ หนังสือรับรอง (ฉบับจริง) หนังสือมอบฉันทะตามแบบของธนาคารหรือแบบทั่วไป บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบ ต้องเป็นฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานที่ได้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจจะรับมอบอำนาจไปดำเนินการรับเงินได้เพียงครั้งละ 1 รายเท่านั้น
เขตฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณานำเอกสารไปติดต่อขอรับเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30–16.30 น. (วันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 54 เวลา 08.30–15.30 น.) ได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขามีนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น