ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รร.วัดไผ่เงินโชตนารามคว้าแชมป์ประกวดการพูดระดับประถม “เยาวชนไทยเพื่อพ่อของแผ่นดิน”

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดการประกวดการพูดระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่อง “เยาวชนไทย เพื่อพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งสโมสรโรตารีบางคอแหลม ร่วมกับสำนักเขตบางคอแหลม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 54 ณ หอประชุมคุณหญิงประยงค์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ว่า การประกวดในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนไทยมีความกล้าแสดงออก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและยกระดับให้การพูดของเยาวชนไทยทัดเทียมกับเยาวชนต่างประเทศ โดยมีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 7 แห่ง เข้าร่วมการประกวด ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดราชสิงขร 2. โรงเรียนวัดบางโคล่นอก 3. โรงเรียนวัดจันทร์นอก 4. โรงเรียนวัดจันทร์ใน 5. โรงเรียนวัดไทร 6. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และ 7. โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม เข้าร่วมการประกวด ซึ่งคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้แต่ละโรงเรียนได้แสดงความสามารถด้านการพูด ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนไทย เพื่อพ่อของแผ่นดิน” โรงเรียนละ 5 นาทีและการตอบคำถามโรงเรียนละ 1 คำถาม
สำหรับผลการประกวดโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท คือ ด.ญ.ฐิตาภา รัตนพันธ์ จากโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ด.ญ.สาวิตรี ปะวะสาร จากโรงเรียนวัดจันทร์ใน ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท คือ ด.ญ.กานต์พิชญา เกตุวิเชียร จากโรงเรียนวัดราชสิงขร และรางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 500 บาท ประกอบด้วย 1. ด.ญ.โสรญา มีแสง จากโรงเรียนวัดบางโคล่นอก 2. ด.ญ.วิชุดา ร้อยจำปา จากโรงเรียนวัดจันทร์นอก 3. ด.ญ.นภัสสร ศรีเรืองรุ่งกมล จากโรงเรียนวัดไทร และ 4. ด.ญ.ณัฐธิกา สุขเจริญ จากโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น