ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตสาทรจัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยถือว่าปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งมีกลยุทธสำคัญที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติด เขตฯ จึงได้จัดโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องปราบ มิให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา หอพัก แหล่งชุมชน และสถานประกอบการต่างๆ กำหนดจัดอบรมกลุ่มผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์ และประชาชนในพื้นที่เขตสาทร จำนวน 110 คน ในวันที่ 24 ธ.ค. 54 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตสาทร โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา
ผู้อำนวยการเขตสาทร กล่าวต่อไปว่า การอบรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดให้กับผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ยังสามารถพัฒนา ทักษะ นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ยังบุคคลใกล้ชิด เป็นการป้องกันตนเอง ครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งพัฒนาเป็นแกนนำเครือข่ายประชาชนในการควบคุม และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามแหล่งมั่วสุม ตามชุมชน หรือสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น