ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ออกมาตราการเยียวยาผู้เสียภาษีที่ประสบอุทกภัย

โดยก่อนหน้านี้ กทม. ได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้เสียภาษีที่ประสบอุทกภัย ในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยไม่สามารถประกอบกิจการเพื่อหารายได้ในระหว่างเกิดอุทกภัย สามารถยื่นคำร้องขอลดภาษีได้ โดยยื่นคำร้องขอลดภาษีในปี 2555 พร้อมกับการยื่นแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) เพื่อเสียภาษี และขยายเวลาการยื่นแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) ออกไป 2 เดือน จากภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นภายในเดือนเมษายน 2555 ตามมาตรา 19 และสามารถเลือกผ่อนชำระค่าภาษีได้ 3 งวด โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) หรือผ่อนได้ไม่จำกัดงวด โดยเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารการชำระหนี้ พ.ศ. 2547

ในส่วนของผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่จะได้รับการยกเว้นภาษี หากที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้รับความเสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก แต่หากที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้รับความเสียหายเกินกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกจะได้รับการลดหย่อนภาษีตามส่วนที่เสียหาย รวมถึงขยายเวลาเสียภาษีบำรุงท้องที่ออกไป 3 เดือน จากเดือนเมษายน 2555 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2555 ตามมาตรา 36

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น