ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชวนประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี รับสมัครถึง 19 ม.ค. 55

กทม. เดินหน้าสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุและเด็กในพื้นที่ต่อเนื่องมุ่งสู่การเป็นต้นแบบผู้สูงอายุและเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ม.ค. 55 และเปิดรับสมัครประกวดเด็กสุขภาพดีระหว่างวันที่ 1–30 มี.ค. 55 ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง
พญ.มนทิรา ทองสาริ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. แจ้งว่า กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กำหนดจัดการประกวดผู้สูงอายุและเด็กสุขภาพดี ประจำปี 2555 เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุและเด็กในพื้นที่กรุงเทพฯ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ
สำหรับการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอายุ 65–75 ปี และกลุ่มอายุ 75 ปีขึ้นไป นับอายุถึงวันที่ 31 ธ.ค. 53 สำหรับผู้สมัครเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุของสำนักอนามัยมาก่อนยกเว้นเปลี่ยนรุ่นการประกวด และเคยเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขาของสำนักอนามัย หรือสถานบริการสุขภาพภาครัฐและเอกชนก่อนถึงวันประกวด โดยสมัครด้วยตนเองพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ม.ค. 55 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง ในวันและเวลาราชการ
เตรียมเปิดรับสมัครประกวดเด็กสุขภาพดีเดือน มี.ค. 55
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดประกวดเด็กสุขภาพดี แบ่ง 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มอายุ 9 ถึงต่ำกว่า 18 เดือน กลุ่มอายุ 18 ถึงต่ำกว่า 36 เดือน และกลุ่มอายุ 36 ถึง 72 เดือน นับอายุถึงวันที่ 30 มี.ค. 30 ซึ่งเด็กที่เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลการประกวดสุขภาพเด็กของสำนักอนามัยยกเว้นเปลี่ยนรุ่นการประกวด มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน (มีผู้ลงนามรับรอง อาทิ ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดู พยาบาลเยี่ยมบ้านของศูนย์บริการสาธารณสุข) เคยรับบริการตรวจสุขภาพที่คลินิกสุขภาพเด็กดีของศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนก่อนถึงวันประกวด ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองนำเด็กพร้อมสำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กที่จะเข้าประกวด สมุดสุขภาพเด็ก สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา สมัครได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 มี.ค. 55 ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 68 แห่ง ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัว กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย โทร. 0 2247 6026 และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น