ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ปี 54

(22 ธ.ค. 54) เวลา 09.00 น. : ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิดชูเกียรติ “วันพ่อ” ประจำปี 2554 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” แก่พ่อตัวอย่าง จำนวน 49 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลซ เพื่อเทิดกระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมในการแสดงความกตัญญูต่อพ่อผู้ให้กำเนิด ส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและรำลึกถึงพระคุณของพ่อ รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างของกรุงเทพมหานครด้วย กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “คำสอนของพ่อ” 9 ข้อ ได้แก่ ความเพียร ความพอดี ความรู้ตน คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พูดจริงทำจริง หนังสือเป็นออมสิน ความซื่อสัตย์ และการเอาชนะใจตน นิทรรศการเกียรติประวัติ “พ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2554 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “พ่ออันเป็นที่รักของเรา” โดยศาสตราจารย์พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ 50 สำนักงานเขต คัดเลือกพ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเหมาะสมได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 54 เขตละ 1 คน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ อายุ 55 ปีขึ้นไป มีชื่อในทะเบียนบ้านเขตกรุงเทพมหานคร มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่แตกแยก ส่งบุตร–ธิดาให้ได้รับการศึกษา ไม่ทอดทิ้ง มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติ อยู่ในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา (ยกเว้นลหุโทษ) ประกอบอาชีพสุจริตเป็นหลักฐาน ไม่ลุ่มหลงมัวเมาการพนันและอบายมุข และไม่ดื่มสุราเป็นประจำ ซึ่งในปีนี้มีพ่อได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างกรุงเทพมหานคร จำนวน 49 คน จาก 49 เขต เนื่องจากเขตบางซื่อไม่ส่งรายชื่อพ่อตัวอย่างประจำปี 54
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พ่อถือเป็นบุคคลสำคัญ ในฐานะหัวหน้าครอบครัวที่เป็นเสาหลักทำงานหารายได้เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว การยกย่องเชิดชูเกียรติของพ่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในฐานะผู้ให้กำเนิดที่เอาใจใส่เลี้ยงดูลูกและสมาชิกในครอบครัวด้วยดีเสมอมา นอกจากนี้ประเทศไทยมีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งมาอย่างยาวนาน มีการแสดงออกทางความรัก ความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกในหลายรูปแบบที่เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระคุณพ่อ แสดงออกซึ่งความรักและทดแทนพระคุณพ่อของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น