ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. เผยมาตรการลดภาระด้านการเงินของผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กทม. เผยมาตรการลดภาระด้านการเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขยายเวลายื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ พร้อมเปิดโอกาสให้ผ่อนชำระได้ และยกเว้นภาษีโรงเรีอนกรณีที่ดินเพาะปลูกเสียหายเกิน 2 ใน 3
(23 ธ.ค. 54) ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.ได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ ผู้เสียภาษีที่ประสบอุทกภัย ในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ได้รับความเสียหาย จากอุทกภัยไม่สามารถประกอบกิจการเพื่อหารายได้ในระหว่างเกิดอุทกภัย สามารถยื่นคำร้องขอลดภาษีได้ โดยยื่นคำร้องขอลดภาษีในปี 2555 พร้อมกับการยื่นแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) เพื่อเสียภาษี นอกจากนี้กทม. ได้ขยายเวลาการยื่นแบบพิมพ์ (ภ.ร.ด.2) ออกไป 2 เดือน จากภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 เป็นภายในเดือนเมษายน 2555 ตามมาตรา 19 และสามารถเลือกผ่อนชำระค่าภาษีได้ 3 งวด โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) หรือผ่อนได้ไม่จำกัดงวด โดยเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารการชำระหนี้ พ.ศ. 2547
ในส่วนของผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่จะได้รับการยกเว้นภาษี หากที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้รับความเสียหายเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก แต่หากที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูก ได้รับความเสียหายเกินกว่า 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของจำนวนเนื้อที่ที่ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกจะได้รับการลดหย่อนภาษีตามส่วนที่เสียหาย รวมถึงขยายเวลาเสียภาษีบำรุงท้องที่ออกไป 3 เดือน จากเดือนเมษายน 2555 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2555 ตามมาตรา 36 ซึ่งการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 23 พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2509
ลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำกทม. ช่วยผู้ประสบภัย
นอกจากนี้กทม. ยังออกมาตรการลดอัตราดอกเบี้ย สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ทั้ง 20 แห่ง ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 54 สำหรับวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 บาทต่อเดือน วงเงินเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาทต่อเดือน วงเงินจำนำตั้งแต่ 1–20,000 บาท รวมต่อราย (บุคคล) ไม่เกิน 100,000 บาท วงเงินเกิน 20,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย พร้อมทั้งขยายเวลาครบกำหนดจาก 5 เดือนเป็น 7 เดือน
สำหรับลูกค้าที่มีตั๋วจำนำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งทรัพย์ได้หลุดจำนำเป็นสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครแล้ว สามารถตามซื้อทรัพย์หลุดจำนำกลับคืนได้ โดยเรียกเก็บเพิ่มเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยตามระยะเวลา ณ วันที่ลูกค้ามาตามซื้อคืน ในส่วนของสถานธนานุบาลบางพลัด ซึ่งปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554 และเริ่มเปิดทำการในวันที่ 6 ธ.ค. 54 นั้น กทม. ได้ยืดระยะเวลาการชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ 6-31 ธ.ค. 54 และงดคิดดอกเบี้ยรับจำนำระหว่างที่สถานธนานุบาลปิดทำการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น