ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกทม. ประจำปี 2554

นางจงกลนี วีระณรงค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กทม. แจ้งว่า กรุงเทพมหานครได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2554 เรียบร้อยแล้ว มีบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับทุนฯ จำนวน 1,011 คน จากจำนวนทั้งสิ้น 1,119 ราย รวมเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 2,582,000 บาท เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างผู้มีรายได้น้อย โดยกำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในวันที่ 6 ม.ค. 55 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทำความตกลงในความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบเท่า (ปวท.) ทุนละ 3,000 บาท และระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุนละ 4,000 บาท เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2554 ได้เปิดให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยื่นคำร้องขอรับทุนฯ ตั้งแต่วันที่ 8-30 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้ยื่นคำร้องขอรับทุนทั้งหมดจำนวน 1,119 ราย แยกเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน 790 ราย และข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร จำนวน 329 ราย
ทั้งนี้กองการเจ้าหน้าที่ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยแจ้งความประสงค์ตามแบบแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมพิธีฯ ที่ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร หรือโทรสารหมายเลข 0 2223 3058 ภายในวันที่ 23 ธ.ค. 54 ในกรณีที่ไม่สามารถพาบุตรมาร่วมพิธีฯ ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อขอรับทุนได้ที่ฝ่ายสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (ชั้น 4) ในวันที่ 9-11 ม.ค. 55 หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น