ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตตลิ่งชันจัดโครงการชุมชนน่าอยู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

นางมัณฑนา ชูติกาญจน์ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่กรุงเทพมหานคร
ได้กำหนดให้ทุกสำนักงานเขตดำเนินการโครงการ ชุมชนน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยการน้อมนำแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร

ในการนี้สำนักงานเขตตลิ่งชันได้คัดเลือกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 18 ชุมชน โดยในวันเสาร์ที่
24 ธันวาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00– 12.00 น. จะมีการจัดกิจกรรมที่ชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา บริเวณ
โรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา โดยเขตฯจะร่วมกับชาวชุมชนดำเนินการพัฒนาทางระบายน้ำภายในชุมชนฯ
ลอกท่อระบายน้ำ การให้บริการด้านสุขอนามัยในชุมชนได้แก่บริการตรวจสุขภาพรักษาโรค การบริการฉีดวัคซีน
สุนัข /แมว การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยการเก็บขยะตกค้างภายในชุมชน
การตัดแต่งต้นไม้ นอกจากนี้ยังมีการให้บริการซ่อมแซมเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าการตัดแต่งผมชาย-หญิง และการให้
บริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาจากฝ่ายต่าง ๆ ในสำนักงานเขตตลิ่งชัน

จึงขอเชิญชาวชุมชนวัดชัยพฤกษมาลา และผู้พักอาศัยในย่านใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น