ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ

(28 ธ.ค. 54) เวลา 09.00 น. : นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนา IQ และ EQ และพัฒนาแนวคิดพฤติกรรมในการดำรงชีวิตให้แก่บุคลากรระดับปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.ธีระยุทธ วรพินิจ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้ารับการอบรม รวม 500 คน ร่วมงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนา IQ และ EQ และพัฒนาแนวคิดพฤติกรรมในการดำรงชีวิต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรระดับปฏิบัติการของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สอดรับกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นลูกจ้างประจำทุกสายงานของกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่นๆละ 100 คน รวม 500 คน ฝึกอบรมและบรรยายพิเศษแบบไป-กลับ 1 วัน ในวันที่ 28 ธ.ค. 54 และฝึกอบรมและดูงานแบบพักค้าง รุ่นละ 2 วัน 1 คืน ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 ม.ค. 55 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 ม.ค. 55 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 55 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 ม.ค. 55 และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30-31 ม.ค. 55 ณ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ธีระยุทธ วรพินิจ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักนายกรัฐมนตรี และวิทยากรจากสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมบรรยาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น