ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เขตสาทรสร้างราชการใสสะอาด

น.ส.พรรณทิพา งามญาณ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 แผนกลยุทธ์การสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ชัดเจน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการทำงานให้บริการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน ลดการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการช่วยดูแลและสอดส่องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่มีพฤติกรรมส่อไปทางทุจริต และประพฤติมิชอบ และเพื่อป้องกันและยับยั้งเหตุทุจริต หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่มีผลกระทบต่อตนเองและหน่วยงาน อันเป็นภัยอย่างมหันต์ต่อการบริหารราชการใสสะอาดของสำนักงานเขต เขตฯ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง ประชาชนในชุมชน ช่วยดูแลและตรวจสอบพฤติกรรม หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ส่อไปทางทุจริตคอรัปชั่น โปรดแจ้งผู้อำนวยการเขตสาทร โทร. 0 2211 6087

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น