ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นร่วมหารือและถ่ายทอดเทคนิคการจัดรูปที่ดิน”

น.ส.อมรรัตน์ กฤตยานวัช รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. แจ้งว่า ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะสั้นได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถ่ายทอดความรู้ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินให้กับสำนักผังเมือง ในหัวข้อ การบริหารจัดการด้านการเงินภายใต้โครงการจัดรูปที่ดินเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 54 เวลา 13.30 น. วันที่ 19 ธ.ค. 54 เวลา 09.30 น. และวันที่ 28 ธ.ค. 54 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักผังเมือง ภายใต้โครงการสนับสนุนความยั่งยืนและเผยแพร่ระบบการจัดรูปที่ดิน (The Project for Self-Sustainability and Dissemination of Land Readjustment System) ซึ่งเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย และบันทึกอย่างไม่เป็นทางการระหว่างสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่การจัดรูปที่ดินและสามารถนำมาใช้ปฏิบัติให้แพร่หลายอย่างยั่งยืน โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นหนึ่งในแผนการปฏิบัติการของโครงการดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น