ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กกต. เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นเลขาธิการการเลือกตั้งถึง 30 ธ.ค. นี้

นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผู้สมัครจะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ มีความเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร อาทิ เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมือง สมาชิกพรรคการเมือง ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในพรรคการเมืองในระยะ 5 ปีก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นหรือเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายใน 5 ปีก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นผู้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือเสียสิทธิเนื่องจากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนคนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

สำหรับตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบุคคล สำนักบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธ.ค. 54 ในวัน เวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2141 858190 หรือดูรายละเอียดที่ www.etc.go.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น