ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญตามหลักเกณฑ์

(15 ธ.ค. 54) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)ดินแดง :พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 โดยกล่าวว่า กรุงเทพมหานครเริ่มดำเนินการในการควบคุมดูแลการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มที่ โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ของกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงให้ยึดหลักเกณฑ์การจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญหลักเกณฑ์เดิมในปี 54 เป็นแนวทางปฏิบัติ และมีการปรับเปลี่ยนในบางส่วนเพื่อให้สอดรับกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ออกประกาศในการควบคุมการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ และยังมีนโยบายจะขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ตลาด ร้านค้า มินิมาร์ท ฯลฯ ให้สามารถเข้าถึงหลักเกณฑ์และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยกรุงเทพมหานครจะสุ่มตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญโดยชุดเฉพาะกิจ พร้อมให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในช่วงเดือน ธ.ค. 54 ก.พ. 55 โอกาสเดียวกันนี้กรุงเทพมหานครได้มอบโล่ให้แก่ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญตามหลักเกณฑ์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด จำนวน 20 รายด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดและจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2555 มีดังนี้ กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์ ต้องคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดี มีฉลากอาหารถูกต้องและมี อย.รับรองสินค้าที่จะนำมาบรรจุลงกระเช้า โดยต้องระบุวันหมดอายุของสินค้าทุกชิ้นอย่างน้อย 6 เดือน และต้องแสดงสัญลักษณ์ของสถานประกอบการบนกระเช้าของขวัญอย่างชัดเจน และแสดงวันที่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าหากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้า โดยสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ภายใน 29 ก.พ. 55

กระเช้าของขวัญประเภทผัก-ผลไม้ จะต้องคัดเลือกสินค้าที่ใหม่ สด มาจัดกระเช้าของขวัญ โดยแสดงวัน เดือน ปีที่บรรจุ ลงกระเช้าของขวัญ และตั้งกระเช้าฯ รอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน โดยต้องแสดงสัญลักษณ์ของ สถานประกอบการบนกระเช้าของขวัญ และแสดงวัน เดือน ปี ที่ประชาชนสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้หากไม่พึงพอใจในสินค้ากระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ผู้ประกอบการต้องกำหนดพื้นที่หรือบริเวณตั้งวางกระเช้าของขวัญสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ ชัดเจน แยกออกจากกระเช้าประเภทอื่นๆ โดยมีข้อความว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ต้องแสดงวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าของขวัญ และแจ้งวัน เดือน ปี หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าให้นำมาแลกเปลี่ยนหรือคืนได้ ก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า สำหรับกระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.. 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น