ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กทม. เปิดโครงการรักษ์สุขภาพ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร

กทม.ห่วงใยสุขภาพกาย สุขภาพใจของบุคลากร เปิดโครงการรักษ์สุขภาพ สร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน มุ่งเน้นใช้หลักโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้อง พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

(19 ธ.ค. 54) เวลา 09.30 น. : แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์สุขภาพ โดยมีคณะผู้บริการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร คณะเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และผู้เข้าร่วมโครงการรักษ์สุขภาพ ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมวัดเทพธิดาราม เขตพระนคร

โครงการรักษ์สุขภาพเป็นโครงการพัฒนาทางด้านกายภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้อง ตลอดจนวิธีการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ เพื่อปฏิบัติได้ถูกวิธีและเหมาะสมกับวัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีต่อกัน โดยกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 321 คน ดังนี้ รุ่น 1-3 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีอายุระหว่าง 35-55 ปี ซึ่งไม่เคยเข้าร่วมโครงการรักษ์สุขภาพมาก่อน จำนวน 205 คน และรุ่นที่ 4-5 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่มีอายุระหว่าง 35-55 ปี ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการของโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โคเลสเตอรอลสูง และโรคอ้วน จำนวน 116 คน กำหนดโครงการฯ เป็นแบบไป-กลับ ครึ่งวันทำการ โดยมีการอภิปรายเรื่อง “เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ : ชะลอความชราจากภายใน” จากนายแพทย์กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ และการฝึกอบรมแบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.54 - 3 ก.พ. 55 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีการบรรยายสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อต่างๆ เช่น การปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย คลินิกสุขภาพ ดนตรีบำบัด อาหารเพื่อชีวิต สุขภาพจิตที่ดีในที่ทำงาน และฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่นการออกกำลังกาย แอโรบิคเพื่อสุขภาพ อบสมุนไพร รำตะบอง รำชี่กง เป็นต้น

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญและห่วงใยในสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความเป็นอยู่ของบุคลากร ภายใต้แนวคิดการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน มุ่งเน้นการดูแลรักษาสุขภาพให้มีความสมดุลทั้งกายและใจ โดยใช้หลักโภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่าอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่การงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อกรุงเทพมหานครต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น